מגזין ברוח גלילית | ינואר 2018

˙ÈÏÈÏ‚ Á¯· ±∏ ≤∞±∏ ¯‡ÂÈ ”נוף במנוף“ ≠ לילך דוד אגרונומית ומתכננת נוף תכנון הגן הפרטי והקהילתי www Æ nofmanof Æ com גם ≠ שהרגע היפה הזה שעולה בשיר ¨ חשבתם על זה לקראת ø יכול היה להתנגן מנקודת מבטם של העצים החורף משירים העצים הנשירים את עליהם ומתכוננים בחודש שבט הם עדיין שרויים Æ לתרדמת החורף ואולי רק לרגע פוקחים עין ¨ בעצירת צמיחה ¨ בתרדמה מחייכים אל ציפור קטנה שמתארחת ¨ ביום שמש חורפי וחוזרים אל תנומת החורף ¨ בצמרת העירומה שלהם Æ ממנה יתעוררו באמת רק עם בוא האביב זאת הסיבה שזהו הזמן המתאים לנטיעת העצים Æ הנשירים ואתם ¨ אם כבר מלאה גינתכם בעצים שתולים זה מכבר תוהים איך בדיוק אתם הולכים לחגוג את טו בשבט ∫ יש לי רעיון בשבילכם ¨ השנה Æ זהו גם הזמן המתאים לגיזום עצים אלא שמלאכת הגיזום הינה מיומנות שדורשת קצת היא ¨ ושלא כמו חגיגת הנטיעות ¨ יותר ידע ומומחיות אינה מלאכה שיכולה לסחוף קבוצות חוגגים רבות מלאכת הגיזום נשארה Æ משתתפים ובני כל הגילאים ¨ הרחק מאור הזרקורים של שיירות השותלים ¨ בשל כך Æ ולא הפכה גם היא חלק בלתי נפרד ממנהגי החג הגיזום טוב לו שיתבצע כטיפול גנני שנעשה בידי הגנן ¨ בריכוז ≠ לבד או בצוות קטן ¨ המקצועי או החובב Æ במחשבה ובתשומת לב ¨ במאמר הקצר הזה לא אוכל לתת את מלוא ההדרכה Æ ומקצועי והנסיון הדרושים לגיזום נכון ההכשרה ורק בגיזום למטרות ¨ אתמקד רק בעצי הפרי הנשירים אשמח אם ¨ מתוך זה ובין השורות Æ עיצוב מבנה העץ טיפים והבנה ¨ כמה דגשים ¨ אצליח לתת מושג כללי Æ ראשונית על תורת הגיזום סביבה יוצרת מציאות פקחתי את עיני היה אז חודש שבט ראיתי מעלי ציפור ÆÆÆ קטנה אחת אלה נובעות מהמטרות Æ שיטות הגיזום הן רבות ומגוונות מהמאפיינים השונים ¨ מאופני הצימוח השונים ¨ השונות וכן נובעות ¨ של כל קבוצה סוג ומין שאליו משתייך העץ ותנאי ¨ המיקום השונה בגן ¨ גם מהשימוש השונה Æ הסביבה שבהם נמצא העץ גיזום עצי הפרי את עצי הפרי נגזום בהתאם למטרות של חוזק מבנה ייצור פירות טוב ¨ עידוד פריחה ¨ הגברת צימוח ¨ העץ זהו גיזום שמתמשך ומתבצע Æ יותר וקטיף נוח יותר Æ כמעט כל חיי העץ יש להתחשב ¨ כדי שלא נקפד את עונת הפרי עוד באיבה ולא לגזום בעונה שבה מתחילים ¨ במחזור החיים גם בעצים ¨ כך Æ הפקעים להתעורר לצמיחה ולפריחה שמצמיחים את הפרחים והפירות על ענפי הצמיחה נשים לב שלא לגזום את הענפים ≠ של השנה הקודמת ואת העצים ¨ את העצים הרגישים לקור Æ הצעירים האלה כמו משפחות ההדרים ¨ שנותנים פירותיהם בחורף אלא באביב המאוחר ¨ לא נגזום עכשיו ≠ והסובטרופיים נגזום את ≠ בחודשי החורף ולפני בוא האביב Æ ובקיץ Æ העצים הנשירים לשם כך Æ מטרה אחת היא היעילות והנוחות של הקטיף לעיצוב ¨ עיצוב שיביא במקרה הזה ≠ נרצה לבצע גיזום Æ נמוך של העץ האפרסק ¨ השזיף ¨ ברוב עצי הפרי הנשירים כמו התפוח ¨ הלא הוא הענף הראשי הארוך ¨ גוזמים את השרביט ≠ בגובה נמוך כדי לשחרר את העץ מהשלטון הקודקודי זאת Æ ולאפשר לו הסתעפויות נמוכות ¨ של הגזע המוביל בידקו היטב ≠ נקודה ראשונה וחשובה של תשומת לב התרחקו מהעץ Æ באיזה גובה תרצו את הענף התחתון האם הוא ממוקם במרכז Æ ותבחנו את המיקום שלו הבוסתן ומיועד רק לקטיף הפירות שם נוכל לגזום אותו האם זהו עץ ¨ ממש נמוך בגובה של מטר או קצת פחות שנמצא מעל פינת ישיבה ושם נקבע לו גובה של מטר או שהוא ממוקם בסמוך לשביל ששם ¨ וחצי או יותר שיאפשר ¨ ראוי שנקבע לו גובה של כשני מטר או יותר מ ¢ ס ±∞ את חתך הגיזום בצעו Æ מעבר נוח בקומה זקופה Æ מעל לגובה שבו בחרתם ≠ ועם פריצת ענפי צימוח רבים לאורך הענף ¨ בהמשך ∫ ממשיכים ומבצעים עוד פעולות גיזום הסרה של ענפים שלמים עד לבסיסם נקראת דילול את הענפים בחלק התחתון של הגזע נסיר בנקודה ≠ אך ¨ קרובה לגזע שאינה קרובה מדי ופוגעת בגזע את הענפים בחלק Æ גם אינה רחוקה ומשאירה זיזים העליון משאירים עד שנראה בבירור מיהם הענפים כענפים מובילים שפונים ¨ שאותם אנחנו רוצים להשאיר נשאיר את הענפים שפונים לכיוונים Æ לכיוונים שונים וצומחים ¨ פונים החוצה ולא אל מרכז העץ ¨ הרצויים לנו זווית צרה לא Æ מעלות ∂∞ ≠ ל ¥μ מתוך הגזע בזווית שבין תאפשר תמיכה טובה של רקמת החיבור וההגלדה בין ותהווה נקודת תורפה וחולשה וסיכוי גבוה ¨ הענף לגזע Æ לשבירה נבצע ¨ שאותם נרצה להסיר בהמשך ¨ לענפים הנותרים נגזום כל Æ שהם מעין גיזומים זמניים ¨ גיזומי הקצרה וכך מצד אחד ¨ כשליש מחלקו העליון של הענף ¨ פעם נבטל את השלטון הקודקודי של אותו ענף שלא יתחרה ¨ על הצימוח המסיבי של הענפים המובילים הרצויים ומצד שני כן נאפשר הסתעפויות צעירות וצמיחת תהליך ¨ עלווה שתוסיף מסה לתהליך הפוטוסינתיזה של העברת חומרים ואנרגיה שדרוש להגברת הצימוח את הענף שבו בוצעו כמה גיזומי Æ והחיוניות של העץ Æ מסירים לבסוף ¨ הקצרה גיזומי הסחה הם טיפולים שנועדו כדי לכוון צמיחה אנחנו גוזמים ענפים מסויימים כדי לאפשר Æ רצויה אם למשל Æ לענפים סמוכים אליהם להתפתח במקומם נגזום את הענפים ¨ נרצה לשמור על גובה נמוך של העץ או Æ הזקופים שצומחים מעל ענפים שפונים לצדדים בהסתעפות נגזום את הענפים שפונים פנימה למרכז כדי להמריץ את הצימוח של הענפים שפונים ¨ העץ תעודד את הפקע ¨ גיזום מעל ובסמוך לפקע Æ החוצה Æ להתעורר ולהיכנס לצמיחה נשאף ¨ לשם כך Æ מטרה חשובה היא הגברת ייצור הפרי לאפשר כניסת אור השמש לשטח פנים גדול ככל Æ האפשר של הענפים בשיטת גיזום Æ גיזום בצורת גביע אידיאלי למטרה הזאת כזאת שומרים על מבנה סימטרי רדיאלי של הענפים וכן גם מקפידים על מרווחים טובים בין הענפים כך שלא Æ עם הצימוח וההתעבות ¨ ברבות השנים ¨ יתחככו זה בזה ¨ גיזום כזה יתבצע בהתאם לאופי הצימוח של כל עץ או ¨ וכך נגזום את אגוז המלך לצורת גביע צירי גבוה עדיין צורת Æ את האגס לצורת גביע צירי אך נמוך יותר ¨ הגביע מאפשרת כניסת אוויר ואור לחלקים הפנימיים וכך הגברת הפריחה וכפועל יוצא הגברת ייצור הפירות Æ והשבחתם ° חג אילנות פורה ומפרה לכולם

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==