מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 10 2020 –Œ†’ Æ סקיפר מקצועי ומדריך שייט ≠ גיל ברזילי : באדיבות Æ מארגן ומוציא פלוטילות להפלגות אתגר ברחב העולם [email protected] ĦčĥđĕĚ ĤĕĞĐ ĐĦĕĕĐ (ĕĤđĔĝĕĐ ĦđĠđģĦ ğĢĤ đČĤ) ěĚđ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĠđģĦč ,ĦĤēđČĚĐ ĦĕĜĞĜėĐ ĐĠđģĦč ĦČ ĝĕčĐ ĞđĥđĐĕ .ĦĕčĤĞĘ ďĞđ ĦĕĔĝĕĜĘĐĐ ĐĠđģĦĐ ďđď ĕďĕč ĐĥčėĜ ĤĕĞĐ .ĤĕĞĐ ĦČ ĥčė ČĘ ĖČ ,Ĥđď ĖĘĚ ĐĠđģĦč .ĐĚĘĥ ĕčĕĢĜĚ ďēČĘ čĥđĚ ĐĦĕĐ Ėė ĤēČđ ěčĤđē ĕĤēČ .ĕČĜĕ ĤďĜĝėĘČ ĕďĕč ĐĥčėĜ ĦĕĔĝĕĜĘĐĐ ĐČĚĐ ĦĕĥČĤč .ęĕĕďđĐĕĐ ĐĕčĥđĦ đĔĞĚĦĐ ĕĜĥ Ħĕč ĝđďĤđĐĥ ĤēČĘ ,ĐĘđďĎ ĘĚĜ ĤĕĞ ĦđĕĐĘ ĐĘďē ĐĕĕĜĥĐ ,ĦĕĞĕčĤĐ ĐČĚč ĐčĤē ČĕĐ .ĐĕĤĝĕģ ĦČ ĐďĕĘ ęĕģĐ ĦĕĜčĘĢĐ ĐĠđģĦč .ĦĕĞĕčĥĐ ĐČĚč ĥďēĚ Đčĥđĕ ĖČ ."ĘĤĚ ęđĘĔĝģ" ęĥč ĦĕĜčĘĢ ĐďđĢĚ ěČė ĐďĚĞ .ĐĤđĔĜĔ ĕčĤĞĐ ĤĠėĐ ĐĠ ěėĥ ĦĕĜČĚ'ĦđĞĐ ĐĠđģĦč ,ęĕĤčģ ĦđĤĞĚ ,ģĕĦĞ ĘĚĜ ĕďĕĤĥ đČĢĚĜ ęđģĚč ĐĘđďĎ ĦĕĔĜĒĕč ĐĕĝĜė ,ĕĚđĤ ěđĤĔČĕĦ ,ĕĔĝĕĜĘĐ ĥďģĚ ,ĝĠĕĝĠ ĕĜčČ ĦĠĢđĤĚ ,ĐģĕĘĕĝč ĦĕĕđĚď ĦĤČđĠĚđ .ďĎĝĚđ ĤĕĞ ĦĚđē ,ĦĕĜčĘĢ ĐďđĢĚ ˜’† .Ĥđď čĕĢĜ ĦĥČ ,ĖĘĚĐ ĐĚĘĥ Ħč ĦĠĔ ęĥ ĘĞ ĕđĤģ ĕČĐ .ĕČĘ ĦĕčĤĞĚĐ ĦĕĘđēĐ ĞģĤģč ěđĎĞĘ ĞđĎĤ ęĕč ġĘĚđĚ ęĕĜĔģ Ĕĕĕĥ ĕĘėĘ ĦĤĥĠČĚ ĐģđĚĞ Ħĕĝēĕ Ĕĕĕĥ ĦĘĞĦ ĦĠĔ) ęĕĕĚđĤďĐ ęĕĕČĐ ĕĜĥ ěĕč ĎĕĘĠĐĘ ĖđĚĜ Ğģđĥ ęĞ ĦĕĤĥĠČ ĐĚĕĞĜ ĐĘĕĘ ĦĜĕĎĞ .ĕĘĎ ČĘ ęĕ čĢĚč ,(ĕĚĠđēđ ĒČđ ĕČĘ đēĥ ęĕčĤ ĤčĞč .ĕĚĠđē ğđē ĘđĚ ĦĢĘĚđĚđ Ĕģĥč ďēĕĕĦĐĘ đĘėĕđ ,ĕčĤĞĚĐ đģĘē ĘČ ĦđĤĕĐĒč đĎĘď .ęĕĐ ĕĘĎ ĘđĚ ‡ n Œ r ’Ì… ĘđĚ ęĕĕČĐ ĦĢđčģč ĘđďĎĐ đĘ ěėđĥ ,Ĥđď ĘĦĘ ĦĕĚđĤď ęĥ ČĤģĜ ĕČĐ .ęĕĕĎđĘđČĕėĤČ ęĕďĕĤĥ đĕĘĞđ ,Ĥđď ğđē ęĐĥ ęĕĕĚĕ ĦđĠđĞ ďđĞ ęĞ ďēĕ ,đč ĦĜĜģĚĐ ĤđĠĕĢ ĕĚĠđē ĕČĐ ,đĕĤčē đĚė .ĘČĤĥĕč ďđČĚ ęĕĤĕďĜ ęĕĜĜģĚ .ĐĤđĝČ đĕĘČ ĐĕĕĘĞĐđ ,ĞčĔ ĦĤđĚĥė ĒĤėđĐ ‹‡ n ŽÌ¾ q ‚ ‡~ Ęĥ đēĔĥ ,ĘČėĕĚ ěĎĞĚ ĘđĚĥ ĘđďĎĐđ ĕĒėĤĚĐ ĕČĐ ęĕĤĔĚ 150-ė ģēđĤĚ ČđĐđ ęĕĚĜđď ĐĥđĘĥė ČđĐ ĕČĐ ěĦĕĜ đĕĘĞ ęĕčĢđĚĐ ęĕģđĤĕĐ ęĕĔĘĥĐ ĦČ .ğđēĐĚ ęĕĜĎĐđ ĞčĔĐ ĦđĥĤ Ęĥ ęĕĔĘĥĐ .ģēĤĚĚ ęĦđČ ĦđČĤĘ ěđĜĕģ ĦčĥđĚđ ĞčĔ ĦĤđĚĥ ČđĐ ęĕĜđĕĐ ĕČ ĕė ęĕĜĕĕĢĚ ĐĞĕĎĠĘ ĥĥēĚ ęĕĤđĠĕĢĐ ĦďĤĔĐĚ ĞĜĚĕĐĘ ĤĕĐĒĚđ ĘĞ ďĕĞĚ ,ęČĚēąĘČ ĦĤĕĒ'Ď ,ĕČĐ Ęĥ ĕčĤĞĐ đĚĥ .ěđĜĕģč ĦĕĕĝđĘėđČĥ čĤ ěĚĒ ĕė ęČ .ęĕĜđĕ ĤģĕĞč đč đĜėĥĥ Ėė ĐčđĤč ĦčėĤđĚ ĦđĕčģĞč đč ĦĜĜģĚĐ ęĕĤđĠĕĢĐ ĐČĢđĦė ęĘđČ ,ĞĘĝ ĕĜđĕ đč đĜĜĕģ ĤčĞč .ĦđĕĠēĥĚ ěĕĚ ,đČĤĠĦĐĥ Ħĕč ĕĜđĕ ęĞ ĦđĜĥĜđ ĦđĤĒđē ĦđČĘėĐĚ ĤĦČė ĥĚĥĚ ęĕĜđĕĐ ĕČđ ĞčĔĐĚ ĐĥĞĚĘ ďēėĜ ĐĒ ĦđĤĥĞ ęĎ đč ęĕĜĜģĚ ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč .Ħĕč ĕĜđĕĘ ěđĜĕģ ĕĥĜČ Ęĥ ęĐĕĦđĤĐĒČč čĥēĦĚ ČĘĥ ĕĚ .ĐĕėĤč ĕĒđđĤč ĐĘĠēĘ ĦĞĘ ĦĞĚ ĕČĐ ĘĞ ęĕĦēđĜĥ ,ęĕĒčĐ ęĐ ĦđĥĤĐ .ęĕĢĕčĐĚ ĐĦĞ ĐĒ đĞģčĥ ęĕēđĤĠČ ĐĤģĕĞĥ ,ĦĜĚďĒĚ ęĕďĚđĞ ęĕĕĚđČĘĐ ęĕĜĎĐđ ĞčĔĐ ĦđĤđĚĥ ĦđĥĤ ĕĥĜČ Ęĥ ĐĚĘĥ ĦėĤĞĚ ĤĚĥĘ ĕďė ĤĚĥĚĐ ĘĞ ęĕĜĥ ĐĒ ęĕĔĞĚĚ ęĚĢĞ ęĐ ęĎ .ęĕĜđĕĐ ĕČ čĕčĝ ĦĕĚĕ ĐĕĎđĘđģČ .ěđĜĕģĐ ĦĜđĞč ěĕĔđĘēĘ ĖėĚ ęĕĞĜĚĜđ ĕČĘ ĞĕĎĐĘ ęĕĜđĤēČĐ ĦđĚđģĚĐ ďēČ đĜĕĐ ĐĒ ĕČ ęĎ ,Ĥđď ĕČĐ đĚė ĦĜėĝč Ĥč ēĚĢ ,ĕĠđē ęėđČ ēĚĢĐ ĘďĎ ęĐč ĘČĤĥĕč .ĘČĤĥĕč ĐďēėĐ Ħčĕčĝ ĦĞĠđĥĚ ,ęĕēĚĢđ ęĕĕĚĕ ęĕĕē ĕĘĞčĚ ďčĘ đĠĢĜ đĚĢĞ ĕČĐ ĘĞ .ĦĕĚĕ ĦĦ ĐĕĎđĘđČĕėĤČč ęĕĕČĐ ĤĦĕĐ ěĕč ęĕĘĘđėĐ ,ęĕĕĎđĘđČėĤČ ęĕČĢĚĚ ĤĠĝĚ ĝĠĕĝĠ ĦĠĢĤ ĘĞč ĕĜčĘĚ ĐĜčĚ ĐĘ ĖđĚĝčđ ĐčĢēĚ ğĝđĜč .ĐĕĕĝĜėė ĥĚĕĥđ ěėĦĕĕĥ čđĢē ĦđĎĤďĚ ęĤĎđ ęĕėĤČđĦĚĐ ęĕĕĔĜĒĕč ĝĤē ĕĘė ęđģĚč đČĢĚĜ ęĕĜčĚĘ ĦĕėđėĒ ĕĘė ĕĤčĥđ ĦĕĥĕĥĐđ ĦĕĥĕĚēĐ ĦđČĚĘ Ħĕč ĦĠđģĦčđ ĦĕĔĜĒĕčĐ ĐĠđģĦč ęĕĞĕĠđĚĐ ęĕĝđĠĕĔĚ ,ĐģĕĦĞ ĐĜĕĠĝ ČĕĐ ĤĦđĕč ĐĥĕĞĤĚĐ ĦĕĘĎĦĐ .ĐĕĚđČ ĘĘĢĥ ģĥĚ Ĥčē ĕďĕ ĘĞ ĕČĤģČč 1985ąč ĐĦĘĎĦĐĥ ģēĤĚč ,ęĕĜđĕĐ ĕČĘ ĖđĚĝ ĐĞģĥĥ ,ĐĜĕĠĝĐ .ęđģĚč ęĕč ĐĞđģĥ ĐĦĕĐ ,ğđēĐĚ ęĕĤĔĚ ęĕĞčĥĚ ĦđēĠ Ęĥ ,ĐĜĥ 2,400 ĖĥĚč ęĕĤĔĚ ĕĜĥĚ ĦđēĠ Ęĥ ģĚđĞč ĐĘđďĎ ĦđĥĎĤĦĐ ĤĤđĞ ĐĕđĘĕĎ .Ėė ĘĞ Ğďĕ ĥĕČĥ ĕĘčĚ ĞčĤČėđ ,ęĘđĞčđ ġĤČč ęĕĕĚĕĐ ęĕĎđĘđČĕėĤČĐ ĦĘĕĐģč ĐČčđĐđ ęĕĐĚ ĐČĢđĐ ČĕĐ ,ĐĠĥēĜĥ ĕĤēČ ęĕĜĥ ĦĚĘĥĐ ĖĤđĢĘ ĐĠĕē ĦĔĕĝĤčĕĜđČč ęĕ ĕďđĚĕĘĘ ěđėĚĘ ,"ęĕĐďĚ ęĕĤģĚ ğđĤĕĢč" .ĐĕĦđďđČ ĘĞ ĤģēĚĐ ,ĘČėĕĚ ěĎĞĚ Ĥčē ,ĤďĜĕĘ ĞĥĕĘČ ěđĕĤđĔĝĕĐĐ ĤĠĝĚ ěđėĚĐ ĘĐĜĚđ ĘČĤĥĕč ĦĕĚĕ ĦĦĐ ĐĕĎđĘđČĕėĤČĐ ĕčČ ĐĦĘĎĦĐ ĐĜĕĠĝĐ" ,ĐĠĕē ĦĔĕĝĤčĕĜđČč ęĕ ĕďđĚĕĘĘ ęĕďĕĤĥ 1960 ĦĜĥč ĥĠēĘ ĕĦĘēĦĐ đčĥ ęđģĚč Ęĥ ĦđĦĥĤč đĘĞĥ ęĕģĕĦĞ ęĕďė ĦđčģĞč ,ęĕĕĚĕ ĦĦ ĐĜĕĠĝĐ ."ęđģĚč ĦĤđĚėĚ ĦđĤĕĝ đĘĕĞĠĐĥ ęĕĎĕĕď ěĕčĚ ĤĦđĕč ĐĤđĚĥĐ ČĕĐđ ,ĐĤĕďĜ ĐĤđĢč ĐĤĚĦĥĐ ĞđďĚ ĐĘČĥĐ .ěđėĕĦĐ ęĕč Đė ďĞ đĘĎĦĐĥ ĦđĜĕĠĝĐ ęĐĘĥ ĤēđĝĐ ĦĜĕĠĝ ĦČ ęĕĚđďģĐ ęĕĜĠĝĐ đĔđđĕĜ .ęđĕĐ ďĞ ĐĤđĦĠ ČĘ ĐĤĦđĜ ęĕĜđĕĐ ĕČ ĤčĞĘ Čģđđď –ƒ„~ ƒ ġĕģĐ ĕĚĕĘ ęĕČĦĚĥ ,ěĜĞĤĚĐ ĐėĕĘĐĐ ĘđĘĝĚ ĖđĚĝĐ ĐĎĎĒĚĐ ěđČĕĒđĚ Ĥđģĕč ĤĥĠČĚ ,ğĤđēĐđ Ęĥ ęĕČĢĚĚĐĚ ęĕčĤ ĎĕĢĚĐ ęĕĘđĥēĜ ġđčĕģčĥ ĦđĜĕĠĝ ĕģĘēđ ęĕēĦđĦ ,ēđĎĕĜ ĕĘĕČ ,ęĕĜĎđĞ :ĤđĒČĐ ęĕĕČĐ ĦčĤģčĥ ęĕďđďĤĐ ęĕĢĤĠĚĐ ĕĚĕĚč đĠĤĔĜĥ ęĕĢĤĠĚĐ ěĕč ,ěė đĚė .Ĥđď ĘĦ ĦđĤĕĠēĚ ęĕČĢĚĚ ěėđ ĐĤĞĚ ĦČčēĦĚ ęĕĜčĐ-Ĥđď ĦĤđĚĥč ęĕĕĠĐĠĕĐ ,ĐĤĞĚĘ ĐďĕĤĕĐ ĘĞ đĤĦđđĦ ĘČ .Ęđēė ĕĜđđĎč ĐčĕĐĤĚ đĘėđĦ đĒ ĐďđģĜč .ĘđĕĔĘ ĤĕďČ ĝđĜđč ĐĕĐĦ ěČė ĐĤĕĢĞĐ ĘėĚ ĦđďēđĕĚ ęĕĠďĢ ĞĠĥ ğđĝČĘđ ,ęĕĐ ĘĞ ğĕģĥĐĘ .ęĕĎđĝĐ ?ęĕĐ ĘđĚ ĐĤĕĢĞĘ Đđđĥ ęđģĚ ęĕĥĠēĚ ,ęđėĕĝĘ ęĕĠĕĐ ęĕĠđēĐ ďēČĘ ĖĤďč ęĦČ.ĞĎĤĐĚ đĜĐĕĦđ đĤĢĞ ĦđĜĕĠĝ ,ęĕĠďĢč ĐČĘĚ ĦĕĦĠĥĚ Đĕđđē ĞĕĢĚĥ ,ġĤČč ğđē ĖĤđČĘ ęĕĞĜđ ĤĢģ ĘđĕĔĘ đČĢ .ĦđĤĢđČ ďđĞđ ĦđĠđĤĔ ĞčĔ ,ęĕĜĥ ĦėđĤČ ĐĕĤđĔĝĕĐ đčđēč ěĚđĔĥ ,ĐĠĐĠĕ .ďēđĕĚđ ĐĜđĥĘ ĘđĕĔĐ ĦČ ęĕėĠđĐĥ ,ęĕ ğđē ĦĕĕēĚĢđ ∞μ≤≠μ∂∑∏π¥¥ לוטם ≠ אודליה הריס מורה לפיתוח קול שנה בתחום ≤∞≠ מורה כ בוגרת להקה צבאית ס רימון " ובי הכנה והפנייה לאודישנים הכנה והגשה לרסיטלים ותיאוריה לתלמידי מגמות המוסיקה השיעורים מתאימים לכל גיל א ו ד ל י ה °¬ °¤²¼¯ ±¼¯¨ ¾¥ ¾©¼§½ ‚ ‡  ƒ ~ Š • פדיקור רפואי בניית ציפורניים ל œ מניקור ג Ø מניקור סידור גבות ° חזרתי לכרמיאל ¨ לקוחות יקרים

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==