מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 14 2020 –Œ†’ ĦđĠĕ ĦđĜĕĎ ĦĚģĐđ ěđĜėĦ - ģčĔ ČĕĎđ ĐĜē ĦđĠĕ ĦđĜĕĎ ĦĚģĐđ ěđĜėĦ - ģčĔ ČĕĎđ ĐĜē ęĕĞđđĥĚ ęĕČĤĜ ęĕēĚĢĐ ,ġĕģĐ ĕĞĎĠ ęĕĤėĕĜ ĞčĔčđ ĦđĕČĤĠĐ ĦđĜĕĎč ęĕčĤē ęĕČĤĜ ęĕčĤ ęĕĤđĒČ ,Đĥčĕđ ĐĠđĤĥ ĦĕĦĜđĞĐ ĐĕĕčĥĞĐ ,ęĕĚĥĎĘ ęĕēĜđĚ ĞģĤģč .đĘĥč ĞčĔĐ ĘčČ ,ęĘđĞĘ ĐĕēĦĘ ęđģĘ đēĕĘĢĕ ČĘĥđ ĦĘĥčĐĘ ęĕĜĕĦĚĚĥ čĕčČĐđ ğĤđēĐ ĦĕĕēĚĢ Ęĥ ęĕčĤ ęĕĞĤĒ ęĕĤĦĦĝĚđ ġđĤĠĘ đĘēĕ ęĐđ ĦđēĘ ĔĞĚ ,ĦđĚĕČĦĚĐ ĦđĤđĔĤĠĚĔĐ - ęĕĜđėĜĐ ęĕČĜĦĐ .ĐĕĜđđĎ Ęė ĘĞ ĐģĤģĤĕ ĐėĕĚĥč ġĤČĐ ĦČ ĦđĝėĘ𠋇ƒ—…‹‡‰Š‚Œ ‚Œ‰ ‘–ƒ…Šƒ ƒ‡˜Š ƒŽŠ— ‚Ž‡€‚ ˜~ ‡‰Ž ˆ‡~ ‹‡†ƒ—’ƒ ĦČ ďĕĤđĐĘ ĐĜĥč ěĚĒĐ ĐĒ Ğđčģđ Ĥĕďĝ ěĠđČč ĦđģĥđĚĐđ ĦđĘĠđĔĚĐ ĦđĜĕĎč ęĕĦĕĞĘ ęĕĞĕĎĚĥ ęĕĞģĥĚč čĥēĦĐč ěčđĚė ,ĒđēČ 15-č ĐĕģĥĐĐ ĦđĕđĚė .đĕĦĝĐ Ęĥ đģĘē ĦĜĚ ęĐ ęĎĥ ęĕĜĕĝĚēčđ ,ĤčĚĔĠĝ ĥďđēč ęĕģĕĒĚ ĕĜĕĚ Ęĥ ĐĠĜĞ ĦđĘĕĞĠč ęĕĜĕĕĠđČĚ ĤčđĔģđČđ ĤčĚĔĠĝ ęĕĥďđē ęĕĤĢč ĦĞĎđĠĐ ĘģďĐ ĦĕĜđģďē ,ĦđĤĕĠĐ čđčĒ ,ģčĔĐ ĥĞđ ĐĘĕĘĐ ĥĞ đĚė čĘ ĦĚđĥĦč ĦđĕĐĘ ĥĕ ,ĦĕĒĐ čđčĒ ,ĦđĕēĚģ ĦđĚĕĜė ,ĦđĜđĥ ĦđĕĤģČ ,ęĕĘģďđ .ģĕĒĚ Ęė ęČđĦĐ ěĠđČč ĤĕčďĐĘđ ĐČĥďĚĐđ ĐĕĕēĚĢĐ ĘĞ ĐĤĦđĜĥ ġĕģĐ ĦĕĕčĥĞč ĘđĠĕĔ ČđĐ ĐĘČ ęĕĥďđēč ĘđĠĕĔĘ ČĥđĜ ďđĞ ĞģĤč .ĥĚĤē ĦďđčĞ đČ ęĕĚđĒĕĎ ĦĤĒĞč ĕĜČėĚ ěđĕģĕĜ ĕďĕ ĘĞ Đĥčĕ ĦďĚđĞ ęĕĔĕĠđČĎ ,ğĤđēĐ ĦĕēĚĢ ĦČ ĘđĦĥĘ ēĔĥ ĕČĦ đĜĘ đĜĠĦĕ đĒ ĐĕēĚĢ ĐĜĠĜĥ ,ĝĕĝģĤĠĝ ,ĝĕĘĕĤĚČ ,čĢē ,ĦĠģĤ ,ĦĕĤđĜ ĦĕĜĘė - ĦĚĎđďė ĘĥĚĘ ęĕĘĢč ĦĜĕĎ ĦČ ěĕėĐĘ ěĚĒĐ ĐĒ .ęĕčĤ ęĕĜĒ ďđĞđ ,ĎĘĥ ĕĜđĚĞĠ ,ěďė ,ĕĜđĞčĢ ,ěđĔĜĕģĕ ,ĤĒĎ ,ĦĕĜđĜĢ ,ěđĜĢ ,ĕĘđģđĤč ,ĦĕčđĤė ,čđĤė (ĘđĦĥĘ đČ) ĞđĤĒĘđ ğĤđēĐ ĦđģĤĕ .ĐĜđĠČ ,ģĘĝ ,ĕčĤđĘđģ ,ĤĕĚĥ ,ĕĤĘĝ ,ĔģđĤ ,ģđĥĕĔĤČ ,ĐĤčĝđė ,ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĐĚďČĐ ĦČ čĕĕĔĘđ ĘĠĔĘ ĘĕēĦĐĘ ĤĥĠČ ,ġĕģĐ ĦđĤĢĚ đĜĤĔĠĜĥ ĤēČĘ ĔĝđĠĚđģ Ęĥ ĐĜđĎĐ ĐĜĚ ĘčģĘ ēĚĥĕ ČĚĎđďĘ ČĥďĐ À ĦĚĕĕģĐ ĐĕēĚĢĐđ ĤčĞĚ (ĐČĥďĚ Ęĥ ĞđčĤ ĤĔĚĘ ĤĔĕĘ 5 Ęĥ ĝēĕč) ,ĖĤďčĥ ęĕĚĥĎĐ ĕĜĠĘ ĤĦđĕ ĕĦđĞĚĥĚ ģđĤĕ ĞčĢĚ ĐĜĐĕ ČĥďĐ ęĕĤđĤčĐ ęĕĕĜĔđčĐ ĦđĜđĤĦĕĘ ĐĕēĚĢ ĤČĥ ěčđĚėđ .ĦĚďĤĦĘ ĦĝĜėĜ ČđĐ ęĐč ęĕĤģĐ ğĤđēĐ ĕĥďđēč .ČĕĤčđ ĕĞčĔ ěđĥĕďĘ đďđĕ ,ęĕĢĞđ ęĕēĕĥ ,ęĕĕĜđčĥĞ ,ĐĜĕĎĐ ,čĕĢĕ ČĘ ĤĕđČ ĎĒĚđ ĦđĕĦĚĢđĞ ĦđēđĤč ęĕĜĕĕĠđČĚ ğĤđēĐ ĦĘĕēĦđ đĕĦĝĐ ĕĜĠĚ ęĕēĚĢĐ ĘĞ ĤđĚĥĘ đĞĕĕĝĕ ęĕĘđďĎĐ ęĕēĕĥĐđ ęĕĢĞĐ ĕĠĜĞ ĕĚđĒĕĎ ¨ שנה חדשה גינה חדשה חודש ספטמבר הוא החודש המושלם בשנה לשינויים וחידושים בגינה החום Æ הפרטית הגדול והלחות ¨ הגבוהה מאחורינו הטמפרטורות ¨ מתמתנות לאט לאט הגשמים מתקרבים Æ והסתיו הנכסף בפתח ¨ הימים מתקצרים עונה ¨ הלילות נעימים נפלאה מגיעה אלינו ęĕčđĥē ĐĘČ ęĕĚđĒĕĎ .ěĎč ęĕĚĕĕģĥ ęĕĠĝđĜ ęĕĜčĚ ĘĞđ ĦĕčĐ ĘĞ ěčđĚėđ ęĕģĒĜđ ĐĤĕčĥ čĢĕĕĘ čĘ ęĕĥĘ čđĥē .ĦđĝĠĤĚ đČ ĎĎ ĦđĜĕĎ đĚė ,ĐģĒē ēđĤĚ ĦđĘčđĝĐ ĦđĜĕĎč ďēđĕĚč .đĕĦĝĐ ĦđēđĤč ğđĞĘ Ęđėĕĥ ĐĚ Ęėđ ĦđĕĜďČ ęĕĘėĕĚ ęĕďė ĤĕģĘ đČ ĞģĤģĘ ĤčēĘđ ĦĘĥčĐĚ ĐĕĐĕ đĦĜĕĎč ĕĤĠ ĕēĕĥđ ĕĢĞ ĘĦĥđ ĞĔĜĥ ĕĚ ,ĐĜđĞĘ ĦđĜėĐĐđ ęĕĘđĠĕĔĐ Ęė ĕĤēČđ ,ĦđĜĕĔĜĚĘģ ,ęĕĤĚĦ ,ęĕĦĕĒ ,ęĕĜČĦ (Ĕĕģ) ęĕĤēđČĚ đĎĜĚ ĕĜĒ ,ĐčČĕđĎ ,ęĕČčĐ ĦđĤĕĠĐ .ęĕĚĕďģĚ ęĕĜĒĚ đďģđčČđ ĦđĤēđČĚ ęĕĜĠĎ ,ěđĚĕĤđ ĐĘĚđĠ ,ęĕĚĕđĝĚ ęĕĒđĠĦ ° גם לגינה ¨ שנה טובה ופוריה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==