מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 15 2020 –Œ†’ ‚‡–~  ‡‡Œ ˜ƒ”ƒ•Šƒ ˜ƒ€ƒ„Š ‹‡‡…‡Š ‹‡…ƒ‡Œ ‹‡—€’Œ ‚Œ—Ž‚ ƒ‡‡ ˜~‡–•ƒ ‚‡€ƒŠƒ–‡‰ ‹ƒ…˜ ‹‡–ƒ’‡ ‹ƒ…˜ ˜ƒ~”–‚ƒ ‹‡–ƒ• ˜ƒ~Ž ‹‡~’–Œ www . palmistry . co . il www . healingstories . co . il ˜–„ƒ‚ ĕĦĕĘĕĎ ĞđčĥĐ ĒČ .ğĝėč ĤĥđČ ęĕĜđģ ČĘĥ ęĕĤĚđČ .ěđėĜ ČĘ ĐĒĥ ĦđĘėĦĐĘ ĖĘđĐ ĕĘĥ ĥĠđēĐ ęđĕ ĖĕČ ĘĞ ĦđĎđĜ ĦđčĥēĚ ĕĦđČ đČĕčĐ , ĦĕčĐ Ęĥ ĕēĤėĐ ĖČ ĕĠđĝĜĕČ ěđĕģĜ ĘĞ .ĦĤĒđĞ ěĕĚĒĐĘ ,ĦĚČč ,ĐģĕĤčĚ ĐčĥēĚĘ ęđČĦĠ ĦđĜđĤģĞ ĦĚĕĥĤ ĕĘ ĥĕ .ĦĤĒđĞ ĐĜĕĚĒĚ ČĘ ęĕĕēč ĕĜČ ĦĤĒđĞ ěĕĚĒĐĘ čđĔ ČĘ ĐĒ ĐĚĘ ĐĤĕčĝĚĥ ĐĚĕĥĤĚ ĕĜČ ĕĥČĤ ĖđĦč ĥďēĚ Đč ĦĜĕĕĞĚ ĕĜČĥ ęĞĠ Ęėđ .ĐĒĘ ğĝė ĕĘ ěĕČ ęĦĝ ĝ'ĘėĦ ĘčČ ,ČĕĘĠĐĘ ĦĞĜėĦĥĚ ĐĒ .ĕĜĚĒ ĦČ ĐĜģČ ĕĜČ .ĦĤĒđĞ ěĕĚĒĐĘ ĦėĘđĐ ĕĜČ ĘčČ .Đėė ĐĒ ĦČ ęĕčĕĢĚĥė ěđėĜ ĞĚĥĜ ,ĐĜėĥĐ Ęĥ ĐĘđĞĚĐ ĦĤĒđĞĐ ĦČ ?ĕĚ ĦČ ĘčČ .ĐĐČ !ěčđĚė ĐĦĝĕĎ ,ęĕĕĞđčĥ ďđĞ ďĞ ĐģđĝĞ ČĕĐ .ĝČ ĕĕĚ ěčđĚė .ČĕĐ ğČ ĐģđĝĞ ĐĦĝĕĎ Ęĥ ĦđēČ , ĐģđĝĞ .ģĦđĚ ĕĎČďĦ ĘČ .ĠČĝĔČđđč ĕĘ ĐčĦė ,ĖĘ ĥĠēČ ĕĜČ .ČčĐ ĞđčĥĘ ęđĚĕĝģĚ ĖĘ ČĢĚĜ ğđĝč đĚė ĐČĤĜ ČčĐ Ğđčĥ ,ĐĔĘēĐĐ ĦĘĕĠĜ ĞĎĤĚ ĘčČ .Đč ďđĚĞĘ ěĦĕĜ ČĘĥ ĐĤĕĒĎ .ĖĕĘČ ČđčĘ ĐĘđėĕ ĕĘĥ ĦĕĜĕĕēČ : ĐĞďđĐ ,čĤĞč .ďĥēč ĦĘČđĥ ĕĜČ ?ĦĕĜĕĕēČ .ěđĕģĕĜč ĦďčđĞ ČĕĐ .ĤĥĠČĐ Ęėė ĝđĚĕĜč ĦĘČđĥ ĕĜČ ?ČĕĐ ĐĚė Ħč .ĐčđĥĦĐ ĐĞĕĎĐ ,ďĘĕ ĐĘ ĥĕ .ĐČ ĥĕ" ĦđĚĕĕđĝĚ ĦđĕđčĤĦč ĐĚĘ ěĕčĐĘ ĐĘđėĕ ĕĜČ ĝ'ĘėĦ ,ĕĥĕČ ěđĕĝĕĜĚ ČĘ ."ČĘĠĜ ĦđģĜĘ ĦĞďđĕ"Ę Đđđĥ "ďĘĕ ĐĘ .ěĕčĐĘ ĐĘđėĕ ĘčČ .ĕĕģđČ ĦđēĠ ĦĢģč ĦĘČđĥ ĕĜČ ?ĐĞĥĘ 50 ęĕĚĘĥĚ ĐĘ ęĎ .ĝđĚĕĜ .Ęģĥ 30 ĦđĞĕĝĜ ĐĘ ĦĚĘĥĚ ĦČ ęĎđ ĐĞĥĘ 50 ęĎ .ĐČ .ĕĕģđČ ČĕĐđ .(ĕĘ đĢĠģ) ĦĤĒđĞĘ ĦĕčĐ ĦČ ĐĠĕ ĕĦĜėĐ ,ĤđĢĕģč .ĦđĕĐĘ ĐĤđĚČ ĦĕĜĕĕēČĥ đĚė ĐĤĕĞĢ ,ěėČ .ĐĞĕĎĐ ēđĤč ,ĦČĒė Ħđĕďđĝĕč ,ĐĒė ġĤĚč ďđčĞĘ ĐĘĕēĦĐđ .ĦĤđģĕč ěđĚĐčđ , ĐčđĔ ěĕĚ ,ĝ'ĘėĦ ĕĦČčēĦĐ đč) ĕĤďēĚ ĕĦČĢĕĥė ęĞĠ ĕďĚ ĕĦĚ" ĐĘČĥđ ĕč ĐĘėĦĝĐđ ĐĤĢĞ ,(ĐĒėĥ ĐĜđĥĚ čĢĚ "?ĦĕģĕĜ .ĖđčĜđ ęĎĚđĎĚ ĐĕĐ ĐĒ ,ĕĦĕĜĞ ĐĚ ĤđĤč ČĘ ĕĦĤĞĜĦĐ ,"ĦĕģĕĜ ĕĦĚ" ĐĘČĥĥ ĥđĘĥ ęĕĕĚĞĠ ĤēČĘ ĕĜČ .ĐģĜĚ ČĘ ĕĜČ .ěĚĒ ĐčĤĐ ĕĦĕģĕĜ ČĘ" :ĕĦĤĚČđ ěĕČ ěĚĒĐ Ęė ĦďčđĞ ĕĜČđ ,ďčĘ ęĕďĘĕ ĐĥđĘĥ ęĞ ČĚČ ."ĦđģĜĘ ĕĦĚ ĕĘ ĕĘ ĐĚďĜđ ĐĐĕĚĦč ĕč ěĜđčĦĐĘ ĐėĕĥĚĐ ČĕĐ ěėĦĕĕ ĦĕĤčĞč ĦĔĘđĥ ĐĦĕĕĐ ęČ .ĖĕĕēĘ ČĘ ĐĢĚČĦĐĥ !?ĤĥģĐ ĐĚ ?ĐĚ ĦĘČđĥ ĐĦĕĕĐĥ ĦĥđēĦ (ĐČĤĜė) ČđĐđ ,ĖĕĕēĘ ěđĢĤĐ ĘĞ ĤčĎ đĐĥĚ ĘčČ ęĞĠ Ęėč ĞĎĤ đĦđČĚđ ,ĐĘĚēč ĦčĘđĥĚ ĦđēĕĘĥ ĐĜĦĜ ČĕĐ (ĦđēĠĥ ĐĚė ĕĦĘďĦĥĐ) ĤďēĐĚ ĕĦČĢĕĥ ĘĞ ĐĞĕčĢĐ ,"ĐĠ ĐėĕĤĢ ČĘ ĦČ ĐĒ ĦČ" :ĤĢģ ĖđĤďĦ ĕĘ ĘČ ĘėĐ ĐĒĕĒĐđ ,ěĕĕĚĦĐĘ ěĕĦĚĚĥ ĤČđďĐ ĦĚĕĤĞ Ęė ĐĚĥ ĦđĤĕĕĜĐ Ęė ĕĚĕĥĦ ĐĒĐ ĘĝĐ ĦČ ĕēģĦ" .Čĝĕė ĐĒ ĦČ .(ĐČĕĤģ ĤĚđē ĐĒĥ ĐēĕĜĐ ĕĘđČ) ĐĠĝĐ ďĕĘ ĖĘ ĐĒĕĒĚ ĕĜČ ,ěđĘĝč ĖĕĤĢ ČĘ (ĕĘĥ ĐďđčĞĐ ěēĘđĥ) ."ĐĚĥĘ đĦđČ ĥĎĤĚ ģĕĤčĚđ ĖĘđĐĐ ĦĕčĐ ĐČĤĚ ,ĕĤďēĘ ĕĦĔĘĚĜ .ĐĞĜėĐ ĕĘđėđ ĕĦđČ ĐģĕĠĝĐ ěĐč ĦđĞĥ ĕĢēđ ĥđĘĥ ĕĤēČ ,ĐĚĕĕĝĥė ğđĝčĘ :Ėė ĕĘ ĐĤĚČ ,ęđĘĥĦĐ ďĚĞĚč ,ĥĚĚ ěđĚĐ ĖĘ đĚĕĥĕ ČĘĥđ ěđĘĝč ĦđĕĐĘ ęĕďĘĕĘ ĕĜĦĦ ĘČ ,ĕČĤĦ" ĐĒ ęĕĤďēĐ .ęĕēĤđČĘ ĐĒ ěđĘĝĐ !ĕĤėĒĦ .Ĥčď ęđĥ ěČė ".ĐĥČĘ ĐĒ ēčĔĚĐ .ęĕďĘĕĘ .ĕĦĤĚČ ,Ĥďĝč đėĠĐ ĕĕē ,ĐĒĐ ĕČĘĠĐ ĞđĤĕČĐ ĤēČĘ ĐĞĕĎĐĥ ĐĚĚĕč .ĞĤ ęđĘēĘ ,ĐĕĕĢĤģ đČ ĘđĦē ,čĘė ,ďĘĕ ĐĒ ęČ ,ĖĘđĐĥ ĐĚ Ęė ĦĜđđėĚ ĝĤĐ ĦđēĕĘĥč ěđĦĜė ĐČĤĜ ĘėĐ .ĕĦđČ ďĕĤēĐ Ęĥ ěĕĞĤĎ đČ ĦđĤčēĚ ,ďĤđčĔģĝ ,ĘďĜĝ Ęė .čĔĕĐ ęĤĎĥ ěđĠĘĔ Ęė đĘĕĠČ ,ęĕďĘĕĐ Ęĥ ēĤđČ Ęė ,ģĝĤĠČ ęĕĤđĝĕĕĘ ĕĘ ęĤĎ ,ĐĠĢĤĐ ĘĞ ĕďĚ ģĒē ĦđĕĘđĝ ĥđďĥďĘ .ĤČĦĘ ěĦĕĜ ČĘĥ ĕēđĠĦđ ğđĞ ĘĕĥčĦ ęĞ Ĥĕĝ ęĚēĘ ĐĦĢĤ ĕĦčĥė ĐĢđēĐ ĒĕĦĕĥ ęĕĜĕĘčĦĚ ęđĦė ěĚĥč ČĘĚ ,ĐĚďČ đēĕĜĕ Ėė ĤēČĥ ğė ęĞ đĦđČ đččĤĞĕĥđ ĕďĚ ęĚēĦĕĥė ĕĦĥĎĤĐ ,ĐĠĢĤĐ ĘĞ ęĎ ĦĢģ ĐĜĚĚ đĠĔĠĔĕđ ĥĕĥĐ ĘĞ .đĐĒ .ĤĦđĕ ĐĒč ĦďĚđĞ ČĘ ĕĜČĥ .ĕĦĎČĥ !ČČČČČČČĘ .ĕĦč ĐĘĐčĜ ?ĐĚ ĦđĥĤ ĕĘč ĤĤģĚĐĚ ČĕĢđĐĘ ČĘ !ĦĞĎĘ ČĘ !ęĚēĘ ČĘ !ĕĘĥ ?ĦĞĎĦĥĐ ĦČ ?ČĚČ ?ĐĚ .ĕĒđĒ !ĕĦĞĎĦĥĐ !ěė ĘĞ ĐĘģĐč ĕĦĚĥĜĦĐđ ĤĤģĚĘ ĤĐĚ ĤĕĝĐ ĦČ ĕĦĤĒēĐđ .ĞĜĚĜđ ĥēĤĦĐ ĔĞĚėĥ ěđĝČĐ đĚėđ ,Ęčĝ ĐĜģ ĤĥđČĐđ .ĤĥđČ ĐĜģ ěėČ ğĝėĐ ,ĤđĢĕģč ĦČĢĘ ēĕĘĢĐ ČĘđ ęĤėĐ ĖđĦč ČĘĚ ĘėČĥ ĘĞđĥĐ ĤđĒēĘ Ęėđĕĥ ĕďė ,ĦđĒĤĘđ čđĞĤĘ ĤČĥĜđ ,ĤďĎč ĤđēĐĚ ĖĘđĐĐ Ħĕčč ĦĜĜđčĦĚđ ĕĘ Ħčĥđĕ ,ĕĜČ ęĎ Ėė ,ĐĦĕčĐ .ĐĦĕčĐ ĤđĒēĘ ĘėđČĥ ĕďė ,ĖĘėĘĦĚđ ěĕėČĥđ ,ĘđĚĦČ ĐĝĕĕĎĦĐĥ ĕĦčĘ ĐĜĦĚ ,ĤĒđē ęđĝĤĠ* .ĥďđē ďđĞč ĐĚďČ ĕēđĠĦđ ğđĞ ĕĘĢ ěđĚĐ ĐĘ סטודיו לתכנון ועיצוב פנים של שירלי לאובר מביא גישה חדשנית שירלי Æ וייחודית לעיצוב בגליל ובכלל מחוייבת לתהליך כאל יצירה בעלת מקוריות משל עצמה ומלווה את ¨ כל תהליך העיצוב והביצוע בדיוק Æ נוחות ופשטות Shirley Lauber-Interior Design Studio היופי הוא בפשטות סטודיו שירלי לאובר תכנון ועיצוב פנים ∞μ≤≠¥¥≤π±∑≥ נ י י ד

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==