מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 16 2020 –Œ†’ Natural Gourmet Institute for health - Đ ĦĤĎđč ,ęĕĕģĘČ ĦĕĚĤė ğĥ "ĕĔĤĠ ĐĚĤđĎ ēčĔĚ - ČĕĤč" ĦĘĞč ,ěĔĐĜĚč and culinary arts .ČĕĤč ēčĔĚĘ ĕĎđĒđ ĕĥĕČ ěđĚĕČđ ČĕĤč ĘđĥĕčĘ ĦđČĜďĝ ,ĕĔĤĠ ğĥ ĕĦđĤĥ ĦģĠĝĚ www.bari-carmit.co.il יהיה לנו מתוק ¨ גם אם יהיה סגר ĕĦĤčĞĐĥ ĦĤėđĒ ĕĜČ .ĕĘĥ ĤđďĚč ęĎ ĞĎđĜ ĐĒ ,ģĕēĢĚ ĐĒĥ ĐĚė .ĐĘČ ęĕĚĕč ģēĥĚĐ ęĥ ĐĒ .ĦđČďđ ĕČ đĜēĜČ ĤĎĝč ęĎĥ ěđėĜ ĒČ .ĤĎĝ ĦēĦ ĐĕĐĦ ĤďĝĐ ĦēđĤČĥ ĕĦĞďĕĥ ĕĘčĚ ,ĤďĝĐ ĘĕĘĘ ĤđďĚĐ ĦČ ĘĒĚĘ ĕĥĚĚ ĤĎĝĐ ęđĕČĥė ,ĦĞė .(ĤđĠĘčč ęĕĤĎ đĜēĜČ ęČ ČĘČ) ęĕēĤČĚ đČ ęĕēĤČĦĚ ČĘ ĘčČ ęĕĘėđČ ģđčďĘ ,ĥčďđ ęĕēđĠĦč ĐĜĥĐ ĥČĤ ĕĚĕ ĦČ ģĕĦĚĐĘ ĦĤēđč ĕĜČ ,ĕĦđČ čĕĢĞĚ ĦđēĠ ĦĕĥĕČ đĘĕĠČđ .ĤĦđĕ ęĕēĚĥđ ęĕĘģ ęĕĚĕĘ ĘēĕĕĘđ ĝđČėĐ ĖđĦč ĤėđĚč ĐČĘĠĜ ĐĜĥ ĦėĤčč קעריות פילו ותפוחים מקורמלים ęĕčĕėĤĚđ ĐēđĤČĐ ĕĜĠĘ ęĕĜĕėĚ , ĐĕĕĠĕĠĕ ĦĕĥĕČ ĐĜĚ ĐĥĎĐĐ ĕĜĠĘ ĥĚĚ ˜ƒŽ†• ‡~’ ˜ƒ‡Ž˜ 10 Š ‹‡‰‡–” ‚Œ •” ˜ƒ‡–•Š (ęĕĠď 3 ęĞĠ Ęėč) đĘĕĠ ģĢč ĕĠď 6 ęđē Ĥėđĝ ğė 1 ĝđģđģ ěĚĥ đČ ĦĝĚđĚ ĐČĚē ĦđĕĠė 2 ‹‡…ƒ’˜Š ĦĤĒĞč ģď ęĕĝđĤĠ (ĦĕĚĝ-ĕĜĤĎ) ęĕģđĤĕ ęĕēđĠĦ 2 (ęĕČĢē đČ ęĕĚĘĥ ęĕĘđĎĕĞ) ĐčđĔ ěĕėĝ đČ ĐĜĕĘđďĜĚ ěđĚĕĘ ġĕĚ ğė 1 ĝđģđģ ěĚĥ đČ ĐČĚē ğė 1 ęđē Ĥėđĝ ĦđĕĠė 2 Ĥėđĝ ĦĠĝđĦ ČĘĘ ġĞ ĕēđĠĦ ģĝĤ ğė 1 ďĤđĎĚ ĕĤĔ Ĥ'ĎĜĕ'Ď ĔĞĚ ,ěđĚĜĕģ ĔĞĚ ĔđĥĕģĘ ĤėđĝĚ Ĥ'ĎĜĕ'Ď Ęĥ ĦđĜĔģ Ħđĕčđģ ‹‡—ƒ ‚Œ ĐĕĠČ ĤđĜĦ ęĕĚĚēĚđ ,ĦĕĥĕČ ĕČĠ ĦđĕĜčĦ ęĕĜĚĥĚ .ĦđĘĞĚ 180 - Ę ƒŠ‡’‚ ˜ƒ‡–• ˜~ ‹‡Ž‡‰Œ ĦĤĒĞč . ĐďđčĞĐ ēĔĥĚ ĘĞ đĘĕĠ ĕĠď 3 ęĕēĔĥĚ ĦĕĜčĦĚ ĤĦđĕ čēĤ ĤĔđģč ĘđĎĕĞ ęĕėĦđē ĝđė đČ ĎĜĕĤ ĐČĚē ĔĞĚ ģĢč ĘđĎĕĞ Ęė ĘĞ ęĕēĤđĚ .đĜĘĥ ĕČĠĐ ęĕēĕĜĚ ,Ĥėđĝ ĔĞĚ ęĕĤĒĠĚđ ĦĥĤčĚ ĦĤĒĞč ĦĝĚđĚ Ħđčėĥ 2 ęĞ ĐĘđĞĠ ĐĦđČ ĦČ ęĕĥđĞ . ĦĕĜčĦč ģĢč ĕĘđĎĕĞ 3 ĥĕ ĦĕĜčĦ Ęėčĥ Ėė ,ĦđĤĦđĜĐ ģĢčĐ 10 - ė ęĕĠđČ .Ĥėđĝ ĔĞĚ ęĞ ĐČĚēč ęĕēđĤĚ đĘĕĠ .ĤđĤĕģĘ ĦĥĤ ĘĞ ęĕēĕĜĚ .čĕĐĒĚ ģĢčĐĥ ďĞ đČ Ħđģď ‹‡…ƒ’˜‚ ˜~ ‹‡Ž‡‰Œ ġĕĚ ęĞ ĐĤĞģč ęĕėđĦēĐ ęĕēđĠĦĐ ĦČ ęĕĤĥĚ ĦčēĚč ĐČĚē ęĕĝĕĚĚ . ĐĤēĥĐ ĞđĜĚĘ ěđĚĕĘĐ ęĕĠĕĝđĚ ,ĐėđĚĜ ĐčĐĘ ĘĞ ,(ěđĘĠĔ ĕđĠĕĢ ęĞ ĦčēĚ) .ĘĚĤģĦĚ ĤėđĝĐĥ ďĞ Ħđģď ĥđĘĥė ęĕččĤĞĚđ Ĥėđĝ ĦČ ,ęĕēđĠĦĐ ģĝĤ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ ..ĥČĐĚ ęĕĤĕĝĚ ęĕĤĕĒēĚđ ďĤđĎĚĐ Ĥ'ĎĜĕ'ĎĐđ ěđĚĜĕģĐ ,ęĕēđĠĦĐ ğėč čđčĤĞ ĖđĦ ,ĐėđĚĜ ĐčĐĘ ĘĞ ęĕĘĥčĚ .ęĕĕĤĕėĘ .ęĕėėĤĦĚ ęĕēđĠĦĐĥ ďĞ ġĞ .ĐēđĤČĐ ĕĜĠĘ ęĕĜĕėĚ ĐĘČĐ ęĕčĘĥĐ ĕĜĥ ĦČ ‚ŽŒ‚ ˜—€‚ ˜~–•Š ęĕĤďĝĚđ ĦĕĜčĦĐ ĖđĦĚ ģĢčĐ ĦđĕĤĞģ ĦČ ęĕČĕĢđĚ .ĐĥĎĐ ĦēĘĢ ĘĞ ęĦđČ ęĕĘĚĤđģĚ ęĕēđĠĦč ģĢč ĦĕĤĞģ Ęė ęĕČĘĚĚ .ĔđĥĕģĘ Ĥ'ĎĜĕ'Ď Ęĥ ĦđĜĔģ Ħđĕčđģ ęĕĤĒĠĚđ ÆÆÆ פירות קיץ וטפיוקה גם ¨ מרק מנגו קר ĐĥĎĐĐ ĕĜĠĘ ęđĕ ěĕėĐĘ ĥĕ ěđėĦĚĐ ĦČĥ čĘ đĚĕĥ ĦđĜĚ ĥĥĘ ęĕėĕĤĢ ĐĚ ƒ—~– Š— ęĕĘĤĜĕĚ ęĕĚ ĤĔĕĘ 1/2 ĐĠĕĘģĐ ĘĘđė ĦđĝđĤĠĘ ĝđĤĠ ěđĚĕĘ ěđĚĜĕģ ĦđĘģĚ 2 ďĤđĎĚđ ğđĘģ Ĥ'ĎĜĕ'Ď ĦđĠė 2 ĥčď ğė 1 ĝĕĜČ čėđė 1 ĘĐ ĕĘĕĚĤĦ 4 ‡Ž— Š— ĖđĦēđ ğđĘģ ĕĤĔ đĎĜĚ ęĤĎ 400 (ĕčĕĝ ĦđēĠ ,ĐĕĚ ěĒĚ ğĕďĞ) ĕĤĔ ěđĚĕĘ ġĕĚ ĦđĠė 3 ęĕĘĤĜĕĚ ęĕĚ ĝđė 1/4 ‚—€‚ ęĕčĜĞ ,ģđĦĚ ěđĘĚ ,ĐĜĕĤĔģĜ : ĦđĤĕĠ ĔĘĝ ,ęĕĘđĎĝ đČ ęĕĤđēĥ ğĕďĞ (ęĕČđĠģ ĤĥĠČ) ěđđĕĎ ĞĜĞĜ ĐģđĕĠĔ ĝđė 1/2 ęĕĚ Ħđĝđė 3 ‹‡—ƒ ‚Œ ęĕĤĚđēĐ Ęė ĦČ ęĕĤĕčĞĚ :ęĕĚĕĞĔ ęĕĚ ęĕĜĕėĚ ęĕĘĥčĚđ ęĕĝėĚ ,ĐēĕĦĤĘ ęĕČĕčĚ ,ĤĕĝĘ 'Č čĘĥčĥ ęĕĤĕčĞĚ ,ĤďēĐ ĦĤđĔĤĠĚĔĘ ęĕĜĜĢĚ .Ħđģď ęĕĤĥĞ .ĐĘĕĘ ĦđēĠĘ ĤđĤĕģč ęĕĜĝēČĚđ ĤđĎĝ ĕĘėĘ ,ĘĐĐ ,ěđĚĜĕģĐ ĘģĚĚ ęĕĤĔĠĜ , ęĕĜĜĝĚ ĦĤēĚĘ .ĝĕĜČĐđ ěđĚĕĘĐ ęĕĜĜđĝĚĐ ęĕĚĐ ĦČ ęĕĤĕčĞĚ : ģĤĚĐ ĦČ ęĕĜĕėĚ ęĕĜēđĔ .'č čĘĥĚ ęĘĎĐ ĕĤĚđē ĦČ ęĕĠĕĝđĚđ ĤďĜĘčĘ ęĕĤĕčĞĚ .ęĕĥđĎ ČĘĘ ĦčđĤĞĦ ĦĘčģĦĚĥ ďĞ čĔĕĐ .ĤđĤĕģč ęĕĤĚđĥđ ĤđĎĝ ĕĘėĘ ęĕĜđĥ ęĕĎđĝ ččĤĞĘ ĤĥĠČ : ĦđĤĕĠĐ ĔĘĝ ĦČ ęĕĜĕėĚ ĕđĘĦ ,ęĕēĘĠč đČ Ħđĕčđģč ĤĥĠČ .ďēČ Ďđĝ ģĤ đČ .ēđĜĕģĐ ĦČ ĥĕĎĐĘ đĔĕĘēĦ đč ĕĘėč ĤģĕĞč ĦĕēĚ Ęĥ ĐĜĔģ ĦģĢĚ ęĕĎĒđĚ ĦĕĤĞģ Ęėč : ęĕĥĕĎĚ ĞčĢ đĠĕĝđĕ ĞĜĞĜ ĕĘĞ .ĘĞĚ ĦđĤĕĠ ęĕĤĒĠĚđ đĎĜĚ .ęĞĔ𠂕ƒ‡’† ‹‡’‡ƒŒ ƒƒ‡€ ‹‡—’…Œ ‹~ .ĐģđĕĠĔ ęĕĠĕĝđĚđ ęĕĚĐ ĦČ ĐēĕĦĤĘ ęĕČĕčĚ ĐģđĕĠĔĐ ĕĤđďė Ęėĥ ďĞ ,ďĕĚĦĚ čđčĤĞ ĖđĦ ęĕĘĥčĚ ĦđďđģĜĐ .ěĒėĤĚč ĦđĜčĘ ĦđďđģĜ ČĘĘ ęĕĠđģĥ ęČ . ĐĜėđĚ ĐĜĕČ ĐģđĕĠĔĐĥ Ėė ĘĞ ĦđďĕĞĚ ĦđĜčĘĐ ĐĕĞč ěĕČ ĤĕĝĐ ĦĕĦēĦĘ ģčďĕĐĘ ĐĘĕēĦĚ ĐģđĕĠĔĐ ęĕĤĕčĞĚ .čđčĤĞč ĖĕĥĚĐĘđ ęĕĚ ĔĞĚ ďđĞ ğĕĝđĐĘ ěđĝēĕČ ĦĤĞģĘ ęĕĤĕčĞĚ . ĦđĜĕďĞč ęĕĠĔđĥđ ĦĜĜĝĚĘ ģĤĚĘ ĦĘĥđčĚĐ ĐģđĕĠĔĐ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ .ęĕĤĤģĚđ .ĐĥĎĐĐ ĕĜĠĘđ 'č čĘĥ ĤēČĘ ĤĚđĘė .ěėđĚĐ đĎĜĚĐ תפוחים מיובשים ĥđčĕĕč ęĕĥčđĕĚ ĦđĤĕĠ .ęĕĞďđĕ ČĘ , ęĕĝĜĚ ČĘĥ ďĞ ēđĠĦ ğĕĘēĐĘ ěčđĚė ĤĥĠČ ..ĦĠĝđĦ Ęė ČĘĘ ĕĦĕč ĝĎČč ‹‡‰‡–” ‚Œ ĦĤĒĞč ģď ęĕĝđĤĠ ,ĦĕĚĝ ďĜĤĎ ĎđĝĚ ęĕēđĠĦ 3 (ğĘģĘ đČ ěĞĘĎĘ ĖĤđĢ ěĕČ) ĐĜĕĘđďĜĚ ęĕĤģ ęĕĚ ęĞ ĐĤĞģ ĕĤĔ Ĕđēĝ ěđĚĕĘ ĕĢē ‹‡—ƒ ‚Œ .ęĕĤģĐ ęĕĚĐ ĦĤĞģĘ ěđĚĕĘĐ ġĕĚ ĦČ ęĕĔēđĝ .ęĕēđĠĦĐ ĦđĝđĤĠ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ .ĦđĘĞĚ 60 đčĤđĔ ĦĕĜėđĦĘ , ĤđĜĦ ęĕĚĚēĚ ĦĥĤĐ ĕčĎ ĘĞ ęĦđČ ęĕĤďĝĚđ ęĕēđĠĦĐ ĦČ ęĕĜĜĝĚ (ĦČĒĐ ĦđĚėĘ đģĕĠĝĕ ĦđĦĥĤ 2 ) ĤđĜĦĐ Ęĥ ĦđĕĐĘ ĕđĥĞ ĐĕĕĠČĐ ěĚĒ .ĦđĞĥ ĕĢēđ ĥđĘĥė ęĕĠđČ .ĤđĜĦčđ ēđĠĦĐ Ďđĝč ĕđĘĦ , ĔĞĚč ĤĦđĕ ĖđĤČ ĦĠĝđĦė , ĥđĜĥĜĘ ęĕĥĚĦĥĚđ ĤđĎĝ ĕĘėč ęĕĤĚđĥ .ĐĕĕĠČĐĚ ģĘēėđ ĔĘĝĘ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==