מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 20 2020 –Œ†’ •‡˜ †ƒ‚‡–ƒ ‹‡–˜Ž’ •– ‡~ www . avi - barak . co . il [email protected] . com מושב יודפת 052-2472452 —~–Œ ‡Žƒ’Š† ‹ƒ~‡˜…ƒ˜’ ° חג שמח Ęĥ ęđĢĞ ěđđĎĚ ČĕĐ ĐĜđĞĐ ĦđĔĘđčĐ ĦđĚĎĚĐ ĦēČ ,ĦđĠĤĕ'ĎĐ ďĞđ ĤčĐ ĕĘđĦē ĦēĠĥĚĚ ĘēĐ ,Ħđĕē ĕĝĠďĐ ĤĎĝĐ ěĚĒč ĦđĔĔđĥĚĐ ĦđĕēĐ ĦĞĠđĦĥ ģĠĝ ěĕČ ęĕĤĒđēĥ Ęėėđ ...ĤēČ đČ ĐĒė ěĠđČč đĜĘđė ĘĞ ĐĞĕĠĥĐ ČĘđ ĕĦĕĕēĐ ĝĠďĐč ĔĕĤĠč ģĠĦĝĐĘ ġĘČĜ ĐĤĎĕĥĘ ęĕĚĒĎđĚĐ ęĕĝĠďĐĐ ďĢĘ .ĐĕēĐ ęĞ ģĦĤĚ ĥĎĠĚč ĕđĚď ęĕĕđĥĞĐ ęĕĤĢđĚčđ ĤđĞč čĤ ĥđĚĕĥ ĐĜđĞĐ ĐČĤĜ ĦĞĠĥĐ .ęĕĕĞčĔ ęĕĜđđĎčđ ,ĦđĕĜĥďē ĦđģĕĜėĔč ĤđĞ ęđē Ęĥ ĐĕĜđĚĤĐč ĒđĘ ĕĒđĎČ ĞčĢ ĐĤĢĕ ĐĜđĞĐ ĞčĔĐ ,Ėđčĝ ĤĞĕ ĖđĦĚ đēģĘĜĥ ęĕģđĤĕ ęĕĜđđĎ Ħĥģ ďĢĘ ěđĦĚ .ĐđđČĤĐ ĦđĜđĘēč ĔđĘčĦĥ ęĕĞčĢĐ ĦĔĘĠ đĕĘČ ĦČĢĘ đĜĞĎĞĎĦĐ Ėė Ęėĥ ĐĒ ěė) čđēĤĐ ĦĜĠđČ ĦđēĠ ČĘ ĦģĥēĜđ ĦĠĝđĜ ĐĚĎĚ ČĕĐ (ĥĥē ČĘĘ ĦđĤĥĠČĐ đĒđ ĦđĘčĎĚ ěĕČ čđēĤ ěđĜĎĝč .čđĤģĐ ğĤđēč אין ספק שמציאות הקורונה היכתה בנו מבלי שהיינו כבר כמה חודשים שהעולם מסתובב סביב Æ מוכנים אליה עצמו בחוסר וודאות ובניסיון בלתי מתפשר לחזור לשיגרה אולם בזמן שרוב העולם ישב בבית ויצא Æ ולמזער נזקים ¨ ענף האופנה המשיך ליצור במרץ תוך כדי מגבלות ¨ ת " לחל ≤∞≤∞ השפעות והתייחסות לתרחישי ĦĜĠđČĥ ěđđĕėĚ ,ĦđĜđĜĎĝ ĕčđĘĕĥ Ęĥ ĦđĘđčĎ ġđĤĠĘ ĦĤďĐĜ ĦđĜĚďĒĐ đĒ ĤĕďĎĐĘ ĤĥĠČ ĥĚĚ ČĘ čđēĤ .Ėčĥ ĥďēĐ ĕĚĢĞĐ ĕĜČĐ ĦČ ĤĕďĎĐĘ ęĕĤčđĞĥ ġĕģ ĕďĎč ,ĎĕĤĝ ĘĞĚ ĦĕČĢēė ĦĥčĘĜĐ ĐĘĚĥ ĦđĕĠĦė ĦĘĚĥ ĘĥĚĘ đēģ)ğĤđēĐ ĦēĦĘĚĘ ĎđĤďĕĥ ęĕčđĘĕĥ ďđĞđ (ďđĚĢ ĎĕĤĝ ĘĞĚ ĥčĘĕĐĘ ĐĘđėĕĥ ĐėđĤČ .ďčđĞ ĐĒ ěđėĜ ęĦđČ ęĕĥđĞ ęČĥ ěĠđď ĕČĢđĕ ČđĐ ĐĜđĤđģĐ ĦĠĕĎĚ Ęĥ ęĕčđĔĐ ęĕĜĕĚĝĦĐ ďēČ đĜēĜČ Ėė ĦđēĠĘ đČ) ĦĕĜĠĦ ĐĘčĕģĥ ĦđĜėĤĢĐ ĦĚĎĚ Ħĕčč ĐĠđģĦĐ ĦČ đĤĕčĞĐĥ ęĕĥĜ (...ěĕĚČĐĘ ęĕĢđĤ ĦđĜčĘ đďĚĘĕ ěĐĘĥ ĐēĦĘĚĐ ĦČ ĥďēĚ đĜĎĤĕČđ .ĦĕēėđĜĐ ĐĠđģĦĘ ĐĚČĦĐč ĐēĦĘĚ Ĥčď ĕĞđĢģĚĐ ěĠč ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ đĤčĞ ęĕĥĜČ ěđĚĐ đĦĚČĦĐđ ĥđčĘĐ ěđĜĎĝ Ęĥ ĦĥďđēĚ ĐĤďĎĐ ĥĤđďĐ .ĥďēĐ ęĕĕēĐ ěđĜĎĝđ ĐďđčĞĐ ęđģĚĘ ĐĒĕĤč Ęĥ ěĔģ ěđĘē đĜĘ ĥĕđ ēĦĠč ĕĤĥĦ ĕĎē ĦČĒ Ęėčđ .ĐĜĥč ĕĘĞ ĐčđĐČĐ ĐĜđĞĐ ,"đĕĦĝ" ĐĘ ęĕČĤđģĥ ĐĚĕĞĜ ĥĚĚ ĐĠđģĦ ĥĕ .ģđĕďč ČĘ ,đĜ ,čđĔ .đĕĦĝ ěĕČ ĘČĤĥĕč ēĕĜĐĘ Ĥĕčĝ ĘčČ ,đĕĦĝ ĐĘ ČđĤģĘ ĤĥĠČĥ ĐĤĢĤĢģ ĦĤďĎđĚ ĐĦĕĕĐ ČĘ ČĕĐ ęČ ęĕĝĠĝĠĚ đĜĕĕĐ ĐĦđČ ęĎĥ ĦėĘĥĘ ĦĢĚđĦĚ ĘČĤĥĕč đĕĦĝĐ .ĐĜĥĐ ēđĘč đĒėė .ĐĒĕĤč ĔĞĚč ĐđđĘĚĥ ęĕčĐčĐĢ ęĕĜđđĎč ġĕģĐ đĜĦđČ ĐĥĚĕĥ ĦđēĠ ĐĜĔģĐ ĐĤđēĥĐ ĐĘĚĥĐ ĐĜčĘĐ ĐĘĚĥĐ ďĞč ĕĜČ ĒČ ,ęĕĞđĤĕČ Ĥĝđē ĦČĠĚ ĦĕĎĕĎē ,ęĕĜđĕĤĔĕĤģĐ Ęė ĘĞ ĐĜđĞ ČĕĐĥ ĦĚČĐđ ĐĜĔģĐ ěđĕģĕĜ Ęĥ ĐĥĎĤĐ ĐģĕĜĞĚ ,ĦĢĚČĦĚ ĕĦĘčđ ,ĦĜĜĞĤĚ ĥģčĦĚĐ ĒĕĤđĝĝģČĐ ĦČ ĐĘ ęĕČĦĜ .ĦđĥďēĦĐđ ĐĠĤĔĢĐĥ ĦĕĦĜĠđČĐ ĐėĕĝĚĐ ČĕĐ ČđĘĐ ĐĜđĞĐ Ęĥ ĕė ... đĜĦĕČĚ ĦđčĤ Ęĥ ĦđĤĥĤĥĐđ ęĕĠĕĞĢĐ ĦĤĕĎĚĘ ĐĒĐ ěđĚĕĘĐ ĦČ čđĔ đĜĔēĝ ĐĒ ĘĞ đĘėĦĝĦ ČĘĥ ĖĕČ ğČĥ ĥďēĐ ĐĜĠđČĐ ĔĕĤĠ ĦČ đĜĤĢĕđ "ĐĜđĤđģ" ČĤģĜĥ ...đĕďĞĘč ĦĕčĐĚ ČĢđĕ ČĘ ďēČ מתוקה ¨ שתהיה שנה טובה ומלאת בריאות ונתינה חגים בצל הקורונה ĐĜĠđČ ĦčĢĞĚ - ěĘđĎ ĕĘĤđČ :ģđčĝĕĕĠĐ ğďč ğĦĥĘ ĦđĜĚĒđĚ ORLI GOLAN orli_golan :ęĤĎĔĝĜĕČ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==