מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

לחבר בין עולמות זה להפרות אותם ƒ—‚ ˜—–’ƒ ‚‡€ƒŠƒ–†~ ‚Œ~‚ ‡–˜ ‡ŒŽ‡…–•…ŒŠ ‹‡Ž˜Œ ƒ‡€ ˜‡€ƒŠƒ‰‡’ –ƒ˜ ‚‰ŠŒ malka . thor @ gmail . com ‚‡€ƒŠƒ–†~ על פרשות ניצבים וילך ועל חיית הטוטם של עמנו בימי קורונה חג שמח ושנה טובה מלאת פריחות ושפע תכנון ¨ עיצוב והקמת גינות גלריה סרנגטי גלריה לאומנות Æ אפריקאית ועוד צמחי בית וגן עצי פרי ונוי מגוון צמחים חסכני מים כדי חרס וקרמיקה תערובות קרקע טוף ודשנים ציוד והשקיה מבחר גדול ומגוון של צמחים בפריחה צבעונית ומרהיבה בואו ניצור ביחד את פינת גן העדן הפרטית שלכם ĦđĜđĤēČĐ ĦđĥĤĠĘ ĕĘĥ ĐĥĕĎĐ ĦČ ĐĦĜĕĥ ĐĜđĤđģĐ Ęĥ ,ĥďē ěďĕĞ čĤĞ Ęĥ ĦĕĘĘė ĐĥđēĦ .ęĕĤčď ĤĠĝč ęĘđĞ :ĕĥđĜČĐ ěĕĚĐ Ęĥ ĐĎĤďĚ ĦĕĕĘĞ ĕĜĠĘĥ ĝđČė ęĘđĞĘ đĦėĕĠĐ ĖĕĘĐĦč ,ĦĕĔĎĤĜČĐ đĦđĐĚđ ĤĚđēĐ ĤđďėĘ ĦđĕĤēČ ,ęĘđĞč ĦĕďďĐ ĦđčĤĞ Ęĥ ĐĞďđĦĐ .ęĕčĤĘ ďĕēĕĐ Ęĥ ĦĕĥĞĚ ĦđčĤĞđ ġĤČĐ ĐĤďĕĝ đĚė ĕĕĜĒđČč ĐďĐďĐ "ęĕčĢĕĜ ęĦČ" ĦĥĤĠ ĤčĞč ĕĜč ĦČ čđĒĞĘ ďĚđĞĐ ,ĐĥĚ Ęĥ ęĕďēĠđ Ħđĥĥē Ęĥ ĕĜĠĚ ďĤē ,ęĘĤđĎĘ ďĤē ČđĐđ čČđĚ ĦđčĤĞč ĘČĤĥĕ ęĦĎĐĜĐ ĦČ ĤĕčĞĚ ,ęĐĘ ĐđđĦĐĥ ĖĤďĐ ĦČ ęĦĥĕĔĜ .ěđĜ ěč ĞĥđĐĕ đďĕĚĘĦĘ ,đĦđĚ ĕĜĠĘ ,đĚĕēĤđ đĘĕēďč ,đĞďĕĥ ĐĘđČĎĐ ĦČ ,đđēĥ ęĕĝĕĜĐ ĦČ ęĐĘ ĤĕėĒĚ ČđĐ .ĖĤďĐ ěĚ đĔĝĕ ęČ ęĐĘ ĕđĠĢĐ ĦČđ ęĐĚ ĐĠđĢĚĐ ĦČ đĜČĥ ,"ĖĘĕđ ęĕčĢĕĜ" ĦđĥĤĠ ĦČ ĦČĤđģ ĕĜČĥė ,ęđĕĐ ĦĞĚđĥ ĕĜČ ,ĐĜĥĐ ĥČĤ ĕĜĠĘĥ Ħčĥč ĐĤđĦč ęĕČĤđģ :ĤēČ ďđĐďĐ ,ďĞđĤđ ęĥ ďĚđĞ ,ęĕČĕčĜĐ ĘđďĎ ,đĜčĤ ĐĥĚĥ ěėĦĕĕ ČĘ ĖĘđĐ ĐĚ ĦđČďđđč Ğďđĕ ĐĥĚ .ČĘ .ĦđČčĐ ĕĜĠĚ ďēđĠ đďĕĦĞ ĦČđ ĐĒĐ ęĞĐ Ęĥ ĤčĞĐ ĦČ ĤĕėĚ ČđĐ :ĦđĤģĘ .ęĦđĐĚčđ ęĕĕĠđČč đĘđēĕĥ ĦđĤđĚĦĐ Ęė ĦČ Ğďđĕ ČđĐđ ĐĥĤĠč Ĥčė ęĕđđē đĜČ ĦđĤđĚĦĐ ĦĥđēĦĘ ĐĢĢĐ ęĕđđĥĚ đĜČĥė ,"ĐėĤčĐ ĦČĒ"č ,ęĕĤčď ĤĠĝč ĐĜđĤēČĐ ĤĠĝ ğđĝč ,ĘČĤĥĕ ĕĔčĥ ,đĕĜčĘ đĜĕčČ čģĞĕ ĦėĤč ĦČ ,đĜĦĥĐ ęĕĔčĥĐ .ęĕĔčĥĘ ĐĥĚ Ęĥ ĦđėĤčĘ ,ĦĕĥČĤč ĕđĜĕĥđ ęĦēĕĚĢ ēėđĜĘ ęĕĥĞĤĜ ,ęĕĔĕčĚ đĜČđ ģĠĝ ČĘĘ ěĕĚČĐ Ėė Ęė ČĘ đĕčČ čģĞĕĥ ,ĘĥĚĘ ěď Ĕčĥ .ęĕĕĠđČ ČĢĕ ĐĚÂ:đĚĢĞĘ ĤĚČ đĘĕČė ,ĐĎČďč đĦđČ ĖĤčđ đč ďēČė đĚĞ ěĕďĕ ěď :ęĕĘĕĚĐ đĘČč ,"?ĐĒĐ ĔĕĥėĦĐĚ ,ēĤđČ ĕĘĞ ěđĠĕĠĥ ,ĖĤď ĕĘĞ ĥēĜ ěď ĕĐĕ :ĘČĤĥĕ ĕĔčĥ ĕĦĕđđĕģ ĖĦĞđĥĕĘ ,ĤđēČĘ đčėđĤ ĘđĠĕđ ĝđĝ ĕčģĞ ĖĥđĜĐ ĘĘĠĦĐđ ěėđĝĚđ ĕĜďĎđč ĤđĢĕ đč ĐČĤ ČđĐ ,ĤĚđĘė Â...ÄĐ Ħđĥĕĕ ČđĐ ěď ĐĥĚ ĘĢČ .đĜĕĕĜĞč ČĤđčĐ ĦĞđĥĕĘ ĦđĜėėĦ ěĕČ "ěĥčĐĚ ģĜĒĕ ĐĕĤČ ĤđĎ ěď Â:ĕĤĚĎĘ ĐĜđĥ .ěđēĔčđ ĐēđĦĠ ĐĚĒđĕ ĥĕ ,ĦđĜďĎđčđ ęđĤĦĘ ĕĦĝĕĠĦ ĦđĕĜĞĘ ĐĥĤĚ ĕĜČ ,ĐĘČ ęĕĕđĜĕĥ ēđĤč ĘĞ ęČ :ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ ęĔđĔĐ Ħđĕē ĦĠĚč ęĕĕđĜĕĥĘ ĤģĕĞč đĕĐ ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ ęĔđĔĐ Ħđĕē ęĕČĕčĜĐ ĕĠ ęĕĤđďĐ ĦđĠđĞ đČ ĘČĤĥĕ ĕčĢĐ ěđĎė ęĕĤĥė ęĕģĜđĕ (ęĥĐ) ĤĥĜ ĕĘĒđĎ ęĐ ĘČĤĥĕ ĕĜč ,đĜĕĒČĐ ĦĤĕĥč ĘĥĚĘ) ģēĤĚĚ ĐĞĕĢĚ ĕĜČ, ( (đĕĠĜė) ,đĦĤčČ ĘĞ ęĦđČ ČĥđĜĐ ĘČĤĥĕ ęĞ Ęĥ ĦĕĒėĤĚ ęĔđĔ Ħĕĕēė ĘčģĘ ĕĤđĔĝĐ ČđĐ ĘČĤĥĕ ęĞĥ ęđĥĚ .ĦĕĤĕĠĥĐ ĦČ ,ģĤē Čģđđď ģĤēđ ĦĞģĠ ,ĘēĒ ,ĐĢĕč :ĦđēĦĠĦĐ ĕčĘĥ ĦĘĞč Ħđĥĕĕ .ĐĚđďėđ ęĕĕĠĜė ĘĞč Ğďđĕ ĐĥĚ :ĖĘĕđ ĦĥĤĠč ĦĘčđĎ (ęđĕĐ) ęĕčĢĕĜ ĦĥĤĠ :ĦĕĜĚĒ ČĕĐ ġĤČĐ ĦđĘđčĎč ĘČĤĥĕ ĕĜč Ęĥ ĦđčĕĢĕĐĥ .ęĥĚ ĦđĘĎĘ ,ĦėĘĘ ęĕďĕĦĞ ęĐ ĘĞ ĦĕĤĕĠĥĐ đĚė ęĞė đĚđĕģ ĦČ ĘēĐĥ ďďđĜĐ ĕďđĐĕĐ ďđďĜĕđ ĘēĒė (ĕĥĠđēĘ ČĢĕ) Ğģčĕ ,(ĝđĘĕĜĐ) ĤĐĜ ĦďĎ (ĤčďĚĐ) ęđģĚĐ ęĞ ,ĞčĔĐ ęĞ ĐĕĢģČĤĔĜĕČ ĖđĦ čĘĥđ ęĕďđďĜĐ čĘĥ ,ĦēĔčđĚĐ ġĤČč ĐĕĕēĚĢĐ ęĞđ .ĦđĤĎčĐ čĘĥ ČĘ ĔĘēĐč ĘčČ ,ġĤČč ĦđĘēĜĦĐĐ čĘĥ ČđĐ ,ĦĞģĠĐ čĘĥ :ēĦĠĦĐĘ ĖĕĥĚĐĘ đĕĘĞ ,ĐĚďČ ĕďčđĞ Ęĥ ęĞĚ :Ęčč ĦđĘĎč ĐĒđĠĤđĚĔĚĐ ĦđĤđĎĝ ĦđĘĕĐģ Ęĥ ęĞĘ ęĕėĠđĐ ęĐ ,ęĢĤČĚ ęĕģĦđĜĚ ęđĕĐ Čđčč .ĦđĤĒ ĦđĢĤČč ĦĕĚĕĜĠ ĐĕĢģČĤĔĜĕČ ĦđĘĞč čĘĥĘ đĞĕĎĕđ ęĕĕĠĜė đĥĤĠĕ ,ęĐĕĦđĞģĠĚ đČĢĕ ęĐ đēĦĠĦĕ ęĐ ĞčĔĐĚ ęĕģĦđĜĚ .ČčĐ ĦđēĦĠĦĐĐ ęĕĕĒĕĠ ęĕĥĤđĥ ĕĤĝē :ĐĘĕĠĦĐđ ďđĚĕĘĐ ĦđďĐĕ čĘĥĘ ęĚđĤĕ ĐĒ čĘĥ .ęĕĕĦĜđĚČĐ ęĐĕĥĤđĥ ĦČ đģĕĚĞĕ ęĐ đĥėĤĕ ęĐ :ĐĘĞĚ ĕĠĘė ĦĕĘČĤĕĠĝ ĦđēĦĠĦĐč ęĦđČ ęđĕĐ .ĤĠĝĐ ęĞĘ đĕĐĕđ Đčĕĥē ĕĘĎĤĐ ,ĐďĕĚĘ ĦđĕđĜĚđĕĚ ĦĕĕČĤ čĘĥ .ČčĐ ĦđēĦĠĦĐĐ čĘĥ ĕĜĠč ęĕďĚđĞ đĜēĜČ ğēďĐ ĦĥđēĦ ČĕĐ ĦĕĤĕĠĥĐ .ĦĕĤĕĠĥĐ Ęĥ ĦđĕĘĚĝĐ :ĤĚđēĐ ęĘđĞčĥ ĐĕĕĘĥČĐ ĦĔĕĘģđ ĐĕĢĚĤđĠĝĚĤĔĘ ĕĦĕĚČ đĜĕČ ĐĕĠĜė ĞčĢ ,ĐĕĕĘĥČ ČđĐ ĦĕĤĕĠĥč ĘėĐ ĐĠđĞĚ .ğđģĥĐ ęĕĕĠĜėĐ ęđĤģč ĤđČĐ ĦđĤčĦĥĐ ČđĐ, .ěĕĞ ğĤĐė ,ĕĚđČĦĠ čđĤ .ĐĕĕĘĥČ ČđĐ ĤĚđēĐ ęĘđĞĥ ęĕĞďđĕ đĜēĜČ ęđĕĐ ĦĔĕĘģĘ đĜĦđČ ĐďĕĞĢĚ ĦĕĤĕĠĥĐ .ĐĕĎĤĜČ ČđĐ đĜĚđĕģ ęĕĘĎĤĐđ ĦđĎĐĜĦĐ ĕĕđĜĕĥčĥ ĖĤđĢč ,ĐĤđĢčĥ ĐĕĕĘĥČĐ .ĞčĔĐ ęĞ ĦđĕĤēČ Ęĥ ĐĕĢģČĤĔĜĕČđ ĦĤđĥģĦčđ ĦđĐĒĐđ ęĕČĤĜ ęĐĥ ĕĠė ČĘ ęĞĠ ğČ ęĐ ęĕĤčďĐ ĦđĐĒ Ęĥ ģĦĞĐ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ ČĘ đĜĘĥ ĦĕĚĢĞĐ ĦČ đĜĦđČ ĦďĚĘĚ ęĎ ĦĕĤĕĠĥĐ .ĦĘđĒĐ ĦĜĠđČĚ .ďēČ ęĎ đĜēĜČ ĘčČ ęĕĜđĥ đĜēĜČ .đĜĦđĘďčĜ ĦĕĕĘĥČ ęĕĤčđēĚ đĜēĜČđ ĘĘėč ęĕĕģ ĔĤĠč ęĕĕģĥ ĐĚ Ęė ĐĤģĕĥ ĐĚ Ęė .ġĤČĐ ĤđďėĘđ ĦđĕđĥĕĕĐ ĘėĘ ęĕčĤĞđ Ėė .ĦđĕĘĥČ ęĐ đĜĦđĘđčĎ ęĎ .đĜĘ ġđēĚ ęĎ ĐĤģĕ đĜėđĦč .ĐĜđĤđģĐ ęĎ đĜĦđČ ĦďĚĘĚ מאחלת לכולנו שנה מבורכת ובריאות טובה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==