מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 6 2020 –Œ†’ ĦđĕĔĤĠ ěđĜĕĎ ęĕĚĕģĚđ ęĕĜĜėĦĚ ,ģčĔ ČĕĎđ ĐĜē ,ĦđĜĕĒĚđ ĦđčĕĜĚ ĦĘĞđĦ ĦđĜĕĎ ęĕĤĢđĕ ,ĦĕĎđĘđģČ ĐĥĕĎč ,ĦĕĚđģĚ ĐĕēĚĢ ĘĞ ĦđĝĝčĦĚđ ĐģĒēČč ĦđĕĜėĝē đĘēĐ ěđĜĕĎĐ ęĘđĞč ĦĠĦđĥĚĐ ęėĤď ĦČ .ĦĕĜđėĕĦ ęĕ .ěĕĠđĤ ĦĘĘėĚč ,ğđĜ ĦđĘėĕĤďČĘ ĎđēĐ ĦđĜđĤďĝĚč ĖĥĚĐčđ ,ĎđĒĘ đėĠĐđ đčĐČĦĐ ęĕďđĚĕĘĐ ĖĘĐĚč ęĕĜĥĐ Ħĥĥč ĘĞđĠĐ ğĦđĥĚ ģĝĞĘđ ĐēĠĥĚĘ ęĐĕĜĥč ĐĤĞč ĐčĕčĝĘđ ĞčĔĘ ĐčĐČĐ ĘčČ .ĦđĜđĤēČĐ ,ĐĜĕĚĕĜč ĦĕĤĠėĐ ĐčĥđĚč ĐĘďĎĥ ĐĜē .ĤĕĞĢ ĘĕĎĚ ĦĕĔĤĠĐ ĐĜĕĎĐ ĦČ ēĠĔĘđ ĐĕĤđĐĘ ğĤĔĢĐĘ ĐčĐČ ĦČ ēĝėĘ čďĜĦĐĘ ĐĜđĥČĤ ĐĦĕĐ ďĕĚĦđ ,ęĦĕč čĕčĝ Ęėĥ ěĤģĝ ďĘĕ - ČĕĎđ ,ČčČ Ęĥ ĦēĝėĚĐ ęĞ ČĥďĐ ĞčĔĐ ĕĕēč ěĕĕĜĞĦĐ ĦđďĘĕĚ ,đĕĤčē đĕĐ ĤĠĤĠ đČ ĤđĠĕĢ đĕĘĎĤč ĘČĤĥĕ Ęĥ ĐčēđĤĘđ ĐėĤđČĘ ĘĕĕĔ ,ĐčĕčĝĐđ .ęĘđĞĐ Ęĥ đĕĠđĕ ĦČ ĤđģēĘ ęđĕĐ ďĞ ĖĕĥĚĚđ čĘĥĚĐ ĞđĢģĚ ,ğđĜ ĦđĘėĕĤďČ ĕďđĚĕĘč đĥĎĠĜ ęĕĕĜĥĐ ĥđēĐ ĦČđ ĞčĔĘ ęĕĕĜĥĐ ęĦčĐČ ĦČ ēĘĢđĚ ěĠđČč ĐĜēđ ,ěđĜĕĎĘ ģĝĞ ĘĞč ĐĕĐ Ĥčė ČĕĎ ,ĕčđĢĕĞĐđ ĕĔĦĝČĐ ęĘđĞč ĐčĐČĦĐđ ĦđĘĦĥĚč ĐĠđģĦ ĐĦđČč ĐďčĞ ĦČ ęĕĕĜĥĐ đēĦĠ ęĕďđĚĕĘĐ ęđĦč .ĥďēĚ ēĚđĢĐ ĦđĜđĚČđ ĦđĝĕĠĦ ęĕČĕčĚ ęĐ Čđč ,ğĦđĥĚĐ ģĝĞĐ ĖĘĐĚč .ěđĜĕĎĐđ čđĢĕĞĐ ęĘđĞ ĘČ ĦđĚĕĕģĚđ ĦđĕĎđĘđģČ ęĕĠĝđĜ ęĕĚđēĦ ďĚĘđ ĖĕĥĚĐ ęĕĕĜĥĐĚ ďēČ Ęė ęĕĜĥĐ ĞďĕĚ ďđĞ đĥėĤ Ėėđ ,ĐĕĎđĘđģČĐđ čđĢĕĞĐ ēĚđĢĐ ęĘđĞč ĥđĘĥĚ ĤĦđĕ ĦĢģ ĕĜĠĘ .ęđĕĐ ęĦđďčĞč ęĦđČ ĦĤĥĚĐ ĐčĤĐ đĤčĕď ģĤ đĕĘĞ ĘđďĎ ęđĘē đĚĕĥĎĐ ęĐ ,ęĕĜĥ ,ĘĕĘĎĘ ěĐĕĦđĜč ĕĦĥ ĦČđ ęĚĢĞ ĦČ đĤĕčĞĐ ,ęĕĜĥ ĦĕĎđĘđģČ ĐĘĕĐģ - ěđĞčĢ ġđčĕģč đČĢĚ ęĐ ęĦĕč ĦČ ČĢđĕ ġđčĕģ ,ěđĕĘĞĐ ĘĕĘĎč ,ěđĤĕĚ ĤĐ ĦđĘĎĤĚĘ ĦďēđĕĚ ĦĢĤđĠ ĦĕĦčĕčĝ ĦđĝēĕĕĦĐ ĘĞč ,ĕĘČĤĥĕĐ ğđĜč ěĠđď ęĕĜĥč .ęďģĦĚ ĖđĜĕēđ ,ĦďēđČĚđ ĐģĒē ĐĘĕĐģ ,ĖĤď ěđĠĢĐ ĕčēĤč ęĐĘĥ ģĝĞĐ ĦČ ĎđĒĐ đēĦĕĠ ĐĘČĐ .ęĕģĚĞĐđ ,ěđĕĘĞĐ ,ěđĦēĦĐ ĘĕĘĎč ĔĤĠčđ ęďČĐ ĦČ ĤčēĘ ĐĦĕĐ ĎđĒĐ Ęĥ ĦđēĕĘĥĐđ ĐĜđđėĐ ĞčĔĐ ĘČ Ħĕčč ĕēĐ ęďČĐ ĦČ čĤģĘ ,đĦĚďČĘ ĖđĦĚ ĘďĎĘ ĞďĕĐđ ĦĘđėĕĐ ĦČ đĘ ĦĦĘ ,đĦđČ ğĔđĞĐ ĘĘēė ĐĜĕĎč ĥĚĦĥĐĘ .ęĕĜĕĘčĦđ ĦđĤĕĠ ĦđģĤĕ đĦĚďČ ĦĤĕēč ĕďĕ ĘĞ ,ęďČĐ ĦđČĕĤč ĘĞ ĐčđĔĘ ĞĕĠĥĚĐ ĐĜē ęĕĜĥĐ ĖĘĐĚč .ęĕČĕĤčĚĐ ĕēĚĢĐđ ęĕĤĚđēĐ ,ġĤČĐ ĕčēĤč ęĕĔģĕđĤĠ ĦđČĚ đĤĢĕđ ęĕčĤđĞĚ đĕĐ ČĕĎđ ĦđēĚĦĐĐđ ĦđďģĚĦĐĐ .ĘĕĘĎĐ ďĞđ čĎĜč ĞĜĤč ĥďģĚ ,ĦđĚĕĕģ ĦđĜĕĎ ęđģĕĥ ,ĦđĕĔĤĠ ěđĜĕĎ ĦĚģĐđ ěđĜėĦč ČĕĐ .ęĐĘĥ ĘČĕĢĜĔđĠĐ ĕđĢĕĚđ ĦđĜĕĎ ġđĠĕĥ ěđĜėĦĐ ĦđďđčĞ :ęĕĕĜĥĘ ģĘēĜ ĐďđčĞĐ ĖĕĘĐĦ ĖĕĘĐĦ ,ēĔĥĐ ěđĜėĦđ ,ĕĘėĕĤďČ čđĢĕĞĘ ĦđĝēĕĕĦĚĐ ĕĜĔĤĠ ěĠđČč ĝēĕĕĦĚĐ ęĕĥĎĠĚ ĤĠĝĚ Ęĥ ĖđĤČ ďĞđ ęĕĞđĠĕĥđ ĤĠĞ ĦđďđčĞĚ ,ĐĜĕĎč ĤđĒČđ ĤđĒČ ĘėĘ ěđĜėĦĐ ĖĕĘĐĦč .ęĕēĚĢĐ ěđĤēČđ ĦđĠĔĠĔĐ ĦĜđĤēČ ęĕĜđĦĜ ďđĞđ ,ĔģĕĕđĤĠĘ ďĞđĕĚĐ čĕĢģĦĐ ěđčĥēč ēģĘĜ Ďđĝ ,ĘĢ ĤđČ ,ĥĤĎĚĐ ěđđĕė đĚė ,ēĔĥč ęĕĚĕĕģĐ ęĕĕĒĕĠ ĤĠĝĚ ĦđĎĢđĚđ ĦđčĤ ĦđĘČĥ ĦđĘČĥĜ .ēđĤ ,ĐĚďČĐ ĐĜĕĎ ěđėĜ ěđĜėĦĘ čĤ Ğďĕ ĥĤďĜ ,ĦđĕĜđĜėĦ ĦđĕđĤĥĠČ ĐėđĚĜ ĐģĒēČč ,ęĕĜĥ ĖĤđČĘ ďĚĞĚ ģĕĒēĐĘ ĘėđĦĥ ,ĘČĤĥĕ đĚė ĤĕđČ ĎĒĚ ęĞ ĐĜĕďĚčđ ,ĐĕģĥĐ ĔĞĚđ Ęĥ ĐģđĚĞ ĐĜčĐ ęĞđ ģĕđďĚ ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ěđĜėĦĐ :ĐĚĢĞ ĐĚģĐĐ ČĕĐ ĐďđčĞĐ Ęĥ ĕĜĥĐ ĐģĘē .ęĕČĜĦĐ ĐĜĕĎ Ęĥ ĐĚģĐ .ēĔĥč ĦĕĜėđĦĐ Ęĥ ĕĒĕĠĐ ĥđĚĕĚĐ ĦĕčĤĚč ĐėđĦč ĦĘĘđė ČĕĐđ ,ęĕĚĕ ĐĚė ĖĤČĦ ĦĞĢđĚĚ ĦđČĥďĚ ĦēĜĐ ,ĞģĤģ čđĕĔđ ĤĠĞ ĦđďđčĞ :ęĕĤģĚĐ ,ĦđĞĕĔĜđ ĦđĘĕĦĥ ,ĐĕģĥĐ ĦėĤĞĚ ĦĜģĦĐ ,ęĕĕđĠĕē שליחות אקולוגית ˜ƒŽ‡€‚ Š~ ‹‡~‡Œ ƒ‡Š‚ Š‡Š€‚Œ ‘ƒŽ ‡Š‰‡–~ €ƒ„ •† ~‡€ƒ ‚Ž… …ƒ‡Œ –—• ‹˜‡‡— ‹‡–”ƒ‡ ‚‡€ƒŠƒ•~‚ƒ ‚‡‚ ˜ƒŒŠƒ ˜~ ˜ƒ‡†–’‚ ‹Šƒ ‹‡Œ‡•Œ ‹‚— ˜ƒŽ‡€‚ ˆ– –ƒ”‡Š ‹‡ƒƒ•Œƒ ‚Œ~‚ƒ ‹~‚ ‡ •ƒŒƒ –˜ƒ‡ ~‡–ƒ ‡† ƒ†

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==