מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 7 2020 –Œ†’ ďđĞđ ęĕĚ Ęĥ ęĕĔĜĚĘČ ,ęĕĠđĢĕĤ ,ęĕģď ,ĦđĘđĎĤĠ ĦĕĕĜč ēđĦĕĠĐ ęĘđĞĚ ęĕčĤ ĞđĢģĚ ĕĘĞč ęĞ ďčđĞ ĎđĒĐ .ďđĞđ ĕĥĜČ ,ęĕĎĎĒ ,ęĕĤĎĝĚ ,ęĕĤĎĜ ,ęĕČĘĚĥē :ĐĕĜčĐđ .ęĕĘėĕĤďČđ ęĕĜĠ ĕčĢĞĚ ,ęĕČĜč ,ęĕĠĢĤ ,ęĕĚđ ĦđėĕĤč ęĕĔĤĠĘ ěĜėĦĘ ĥĕĥ ,čėĤđĚ ĔģĕđĤĠ ČĕĐ ĐĜĕĎ ĦĚģĐ ĕĘĞč ęĕčĤđĞĚ ĐĜĕĎ ĐĚģĐč ,ĞđĤĕČ ĦģĠĐč đĚė ƒ‡–˜ —…‚ ‘‡Ž —…˜‚Šƒ –•Š ˆ˜ƒ~ ‚Ž‡Œ„Œ ˜ƒŒ‡‡•‚ ˜ƒ…Ž‚Š ‘ƒŽ ˜•Ž’Œ ‚Ž˜Œ ˆŠ ‚•‡ŽŒƒ ח ¢ ש מתנה שקלים ∂∞∞ ברכישה מעל ® בנוסף להנחות הקיימות © הקופון תקף בסניף משגב וסטודיו כורזים בלבד ח Æ ל Æ ט ™ ±≤ر∞Ø≤∞ בתוקף עד ™ ® פארק תעשיות משגב © תרדיון ∞¥≠πππ∞∑≤∑ : ט ל ∞¥≠∂∏∞≤¥≥∏ : כ ורזים טל ęĕĠđĜĚ ęĕčĤđĞĚ ,ęĐĜĕč ęČĦĘ ĥĕĥ ęĕĜđĥ ĞđĢģĚ .ęĕĜđĤĠēĚđ ĦđĕČĥĚ ęĕČĠđĜĚđ ČĕĎđ ĐĜē ,ĘĕĘĎč ĤĎ ĎđĒĐ ěĐč ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĤĕėĐĘ ęĕėđĒ Ėėđ ĦđēđģĘđ ĦđĜĕĎ ěĕč ęĕĘĕĕĔĚđ ęĕččđĦĝĚ ĦđĜĕĎđ ęĕČĘĠĜ ęĕĠđĜ ,ęĕďēđĕĚđ ęĕĠĕ ęĕčĤ ęĕčđĥĕ ĐĘČ ęĕĞĎĤč ĦđēĦĠĦĚđ ĦđĘďĎ ęĐĘĥ ĦđĜĕĎ .ĦđĥĎĤĚ ĤđĥĕĚ ,ĦđĜĕĕĞĚĐ ģĚĞ ,čĎĥĚ ,ģĚĞĐ ,ĘĕĘĎĐ ĕčēĤč ĦđēĠĥĚđ ĦđĎđĒ ęĞ ďđčĞĘ čĐđČ ĎđĒĐ .ĕĜđĠĢĐ ğđēĐ ĦđēđģĘĐ ĦČ ęĕđđĘĚ ęĐ ,ěđĥČĤĐ ęĦĕč đĐĒĥ ĦđĤĕĞĢ Ĥčė ęĕčĤđĞĚ ,ēđĦĕĠĐđ ĦĕčĐ ěđĜėĦ čĘĥĚ ęĕĦĕĞĘ ĦđčēĤĐ ,ęĕĘĕčĥĐ ěđĜėĦč ĤĦđĕč ęĕĚďģđĚ ęĕčĘĥč ęđģĕĥ ęĎ ĖČ .ęĕĒđģĕĜĐđ ęĕĚĐ ĕĤčĞĚ ,ĦđĠĢđĤĚĐ ĦēģĘ ,ęĤđčĞ ĥĎĤĚ ĤĎĦČ ČđĐ ĦĚĕĕģ ĐĜĕĎ Ęĥ ĦČ ĦĤĥĚ ČĘ đČ ěđėĜ ĘĢđĜĚ đĜĕČĥ ģĕĦđ čēĤĚ ĐĚėč ęĕĦĕĞĘ .ĘČĕĢĜĔđĠĐ ĦČ đĜĚĚ ČĕĢđĐĘđ ,đĕĘĞč ęĕĦĕĞĘđ , ěĕĔđĘēĘ ĐĜĦĥĚ ĐĜĕĎ À ęĕĔđĥĠ ęĕėĕĘĐĚ ĐĜĕĎĐ ĦČ ĘĕēĦĐĘ ęĢĞčđ ,ĕĦĕĚČ ĖĠĐĚ ĥĤďĜ ęĕĕģĘ ĦđĝēĕĕĦĐč ČđĐ ĐĜĕĎ ęđģĕĥč ĤĎĦČĐ .ĥďēĚ ęĕĚĕĕģĐ ęĕēĚĢđ ęĕĜčĚ ,ęĕĞđčģ ēĔĥ ĕČđđĦĘ ,ĐĜĕĎč .ďđĞđ ēĔĥč ĦĥĤďĜ ,ĦđĕĞđĢģĚ ĐĚģĐ ĦđďđčĞđ ĔĤđĠĚ ěđĜėĦ ĕĤēČ ęĕēĚĢĐ ĖĕČ ĦđČĤĘđ ĦđėēĘ čđėĞĘ ,ĐčĤ ĦđĜĘčĝ .ęĘđĞč ęďĕģĠĦđ ęĚđģĚ ĦČ ęĕČĘĚĚđ ęĔĕČĘ ęĕĘďĎ ęĕĕĜĕĞĐ ĘđĚđ ĔČĘ ĐĘĕēĦĚ ,ďĘĕ đĚė ĦēĦĠĦĚ ĐĜĕĎ ĦĜĜėđĦĚĐ ĐĜĕĎ .ĐĚėēđ ĐĚĕĥĤĚ ĦĤĎđč ĦĕĐĘ ĦėĠđĐ ēĕĤ ,ĘėđČ ęĐĘ ĦĜĦđĜ ,ĦĕčĐ ĕĘĞč ĦČ ĦĦĤĥĚ ěđėĜ ,ĐēđĜĚđ ěđĝēČ ,ģēĥĚ ĕĤđĒČ ,ĤĦđĕ ĕģĜ ĤĕđČ ,ĘĢ ,ęĕĞĜ .ĦđČĕĤčđ ĥĠĜ ĦđđĘĥ ĐģĕĜĞĚ ĤģĕĞč ĖČ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==