מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 8 2020 –Œ†’ 10 ĪĚĞč ĖĥĚĐ Ī “–~ ‹‡–~—Ž ĕďė ęĕĕĚĕ ęĕĘĕĚ ĕĠĘČ ĎĕĘĠĐĘ ęĕčĕĕē ČĘĥ ęĕĕČ ęĜĥĕ ęČ ęĎ ,ęĕĕČ ĦĤĥĤĥ ĥĕ ĘČĤĥĕĘ ęĎ .ęĐĕĘČ ĞĕĎĐĘ ēĔĥĚ 2.5% ģĤ ,ĘČĤĥĕč .ęĐĕĘĞ đĞĚĥ ęĕĔĞĚ ģĤ ĦĚđĞĘ ,ĦđĒĤėđĚ ĞčĔ ĦđĤđĚĥė ěĎđĚ ěđėĕĦĐ ęĕĐ ęĕĕĤģĕĞĐĥ ,đĜĘĥ ęĕĕČĐ .ĐĥčĕĐ ēĔĥĚ 25% À ė ěđĕĘĕĎč ĐčĦė đČĤ) čĕĒėČ ĕĠđē ĘđĚ ęĕČĢĚĜ ęĐčĥ Ĥđď ğđēđ ĘČėĕĚ ěĎĞĚ ġđčĕģ ĘđĚđ ěđĠĢč (ęďđģĐ ęĕĝđėĚđ ęĕĕĞĘĝ ,ęĕĤĕĞĒ ęĐ đĘ ĖđĚĝĐ (ĐĤđĔĜĔ) ÀĤđď ĕĕČ ĦĤđĚĥ .ĦĕĜĢđģ ĐĤĕĝ Ęĥ ęĕėđĚĜ ęĕēĕĥč čĥđĚ ĘđĚ ęĕĜĔģĐ ęĕĕČĐ ĦČ ĦģčđēĐ ĘČėĕĚ ěĎĞĚ ĘČėĕĚ ěĎĞĚ ġđčĕģđ (ĕĚĠđēđ ĦĠĔ ,Ĥđď ,ĦĕĠēĥ) Ĥđď 21 ĐēĔĥđ 1964 ĤčĚčđĜč 26-č ĐĒĤėđĐ ,)ęĕĜđĕĐ ĕČ) ĦČ čĕēĤĐĘ ČĕĐ ĦĞĢđĚĐ ĐĤđĚĥĐ Ęĥ ĐĦĤĔĚ .ęĜđď ĤėĤđėĐ ĝėĤ Ęĥ ĘđďĕĎĐ Ħĕč ĦČ ĘđĘėĦĥ Ėė ĐĜĎĐĐ ĘĞĚ ęĕĜđĕČė ęĕĔĘđčĐ đĕČĕĥ ĦČ ģĤ ČĘđ ,ďđďĤĐ ĕĚĕĐ ĤĥĠČ ęĕĕČĐ ěĕčĚ ęĕčđĤģĐ ĘČĥ ĕĠ ĘĞ ğČ .ęĕĚĐ ĕĜĠ ĘĞ ęĕĕČĐ ĘĞ ĦđĘĞĘ ĔĘēđĚ ĤđĝĕČ Ęē ,Đĕĕēĥč ĞĕĎĐĘ ĤđĝĕČ Ęē ,ěė đĚė .ęĐč ěđĜĕģĐ ĦđĘĕĞĠč ĞđĎĠĘ ČĘ ĦĜĚ ęĐĚ ÄĚ 150 ģēĤĚčđ ęĕĕČĐ ĘĞ ČđĐĥ Ďđĝ ĘėĚ Ďĕĕď .ěđđĕė ĘėĘ ğĕĢĐĥ ĤėĤđė ĝėĤ Ęĥ đĕĦđĎĝĠ ĐĥĞĚĘ ęĐ ĐĘČ ęĕĜđĕČ Ęĥč ğđēĐĚ ďĤĠĜ ĕčĤĞĚĐ ĤėĤđėĐ ĝėĤĚ ģĘē .ęĕĐ Š~‰‡Œ €Œƒ –ƒ ‘ƒ…‡‡~ ˜–ƒŒ— Š‡‡†Š ˜‡Ž ‹‡Žƒ‡‚ ‡~ƒ ˜‡’…— ˜’† ‡Œ’ƒ…–ƒ ‹‡‡~ ‚—‡Œ…‹‡‚ ˆƒ˜Œ ‹‡””Œ “–~‚ Š~‰‡Œ €Œƒ –ƒ —ƒŒ ‡’ƒ…ˆ–ƒ~Š ‡’ƒ…‚ ‚‰‡Š‚‚ ŠƒŠŒŠ ‹‡•‡ŽŒ ‹‡‡~‚ ƒ‡’ƒ…Š~ ‹‡Š„ƒ’  ŠŽ ‡ŽŒ…— ˜ƒ–ŒŠ ‹‡‡~‚ ŠƒŒ Š~ ‡~–’ƒ ‡† ‘ƒ…†• ‚Ž—‚ Š‰ ”Š ‹ƒ•ŒŠ ‡†ŽŒƒ– ˆ’ƒŽ ˜ƒ’‡ƒŒ ‹‡‡~‚ ŠƒŒ— ‘ƒ…‚ Š ˜ƒŽ€ƒ— ˜ƒ‡Žƒ”‚ ‹‡€‡‡‚ ˜ƒ–‡ ‹‡–…~ ‹‡’ƒ…Œ –Ž— ‡’ƒ‡‚ ˜~ ‹‡Ž— ‡’Š~ ˆ—Œ ƒŠ‡’…ƒ–‚ƒ ‹‡Š€‚— ˜ƒ–Œ ‹‡–‡Ž” ƒ‡€ ˜ƒ~Š† ‹‡’” ’— ‹ ‹‡–ƒ‡” ‹‡”–’Œ đĕĦđĎĝĠ ģĤ ,đčđĤč ğĢđĐ ĝėĤĐĚ ģĘē .ďđďĕĎ ĕėĕĘĐĦ ģēĤĚč ęĕďďđčĚ ęĕĕČė ęĕĚĐ ĕĜĠ ĘĞĚ đĤĦđĜ ĦđĐđčĎĐ ěđĜĕģ ĕĤĦČ ęĕĥĚĥĚ ęĕĕČĐ .ğđēĐ đģĚ ęĕĤĔĚ ĦđČĚ ęĕėĕĕĥ ęĕĕČĐ .ďđďĕĎ ĦđČĘčĔ ęĕĠģđĚđ ęĕĚ ĦđĠđĞĘ ęĘĥ ęĘđĞĘ ĘđďĕĎ Ħĕč ęĕĥĚĥĚ ęĐ .ęĕĤđĠĕĢĘ ģĤ ČĘ ĘēĐ ,ĕĞĘĝ ğđēĘ ęĕĕĜĕĕĠđČĐ ęĕĕĚĕ ęĕĕē ĕĘĞč Ęĥ ęĕ ĕĜđĠĠĘĚđ ęĕĜĔĤĝ Ęĥ ęĕčĤ ęĕĜĕĚ ĖĤď ,ĦđėĕėĤĚ ęĕĚĝĤđĠĚĐ ęĕčĥđĦĐ .ęĕĜđĜđĕďđ ęĕĜđĜĚĦ ĞĠĥč ĐĘėđ ĦēĠĥĚĚ ęĕčĕĥĕ ĦđĜđĒĘē ęĜĕĐ ďđďĕĎ ĦđČĘčĔč ęďģ ĕĚĕč .ĦđĕĜđĥč ģđēĤ ČĘĐ ĤčĞč ĤĥČ ,ęĕĕĤĕĤđĜĕĢĐ ęĥč ĕĚĕ ěđĒĘēĚ ģĠđĐ ČđĐ .ďđČĚ Ĥģĕ ěĚĎĤČĐ ĞčĢ ĐĕĐ ĦēČ ĐĘĚĥ đČ ĐĚĕĘĎ ĞđčĢĘ ĕďėđ ,ĕĢđģ-ďē ěđĚĎĤČ ęĞĐ ĕĤĕĥĞ ģĤ ,ěėĘ .ĦđĜđĒĘē ĕĠĘČ đĥĤďĜ ,ĤģĕĐ ĞčĢč .ęĕĤďđĐĚ ěĚĎĤČ ĕďĎč ĥđčĘĘ ęĚĢĞĘ đĥĤĐ đĕĘĥđĚđ ęĞ ,ęĕģĕĜĕĠĘ ģĤ Ğđďĕ ĐĕĐ ĤģĕĐ ĞčĢĐ ĦģĠĐ ďđĝ ğđē ďĕĘ ġĤČĐ ěđĠĢč đĤĤđĎĦĐĥ ,ęĕ ĕďĤđĕđ ęĕĤēđĝ Ęĥ ďđĝ ĦČ đĞďĕ ęĕĔĞĚ ęĕģĕĜĕĠ ĐėČĘĚ ĕĘĞč ģĤ .ęĕĐ ĥĕČĘ ďđĝĐ ĦČ ĦđĘĎĘ ČĘ đĞčĥĜ ęĐđ ,ĞčĢĐ ĦģĠĐ ĘČĤĥĕč ĖĘĚ ČĕĐĐ ĦĞč .ĕģĕĜĕĠĐ ęĞĐ ĘĞ ĐĜĚĜ đĜĕČĥ ęĎ ĞďđĜ ěĚĎĤČĐ ĦģĠĐ ďđĝ đĦđėĒčĥ ĖĘĚĐ ĐĚĘĥ ĞčĢĐ ĦģĠĐĘ ĐėČĘĚ ĕĦč ęĕģĐ ĐĚĘĥđ ,ĘČĤĥĕ ĕĜčĘ ĞčĢĜĥ ĤĚĢĐ ĦČ ĤėĚ ğČđ ,đĦėĘĚĚ ĕĠđē ĖĤđČĘ ĦĕĕĥĞĦĘ ĦđďĞ .ĦđĤēČ ĦđĢĤČĘđ ęĕĤĢĚĘ ěĚĎĤČč đĜĢĤČč ĐēĦĠĦĐĥ ĐĠĜĞĐ ěĚĎĤČĐ đČĢĚĜĥ ĦđĕėĜđģĐ ĦđĚĤĞč ČđĢĚĘ ĤĥĠČ .ğđēĐ ĖĤđČĘ ,Ĥđď ĘĦ ČĢĚĜ ğđēĐ ĘĞ ęĕĕČĐ ĘđĚ ęđģĚč ĦđčĥĕĕĦĐ ĘĞ ĦĤĠĝĚ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĐĜđėĕĦĐ ĐĒĜđĤčĐ ĦĠđģĦĚ ĦėĘĐĚ ďđĞ ĕĎđĘđČėĤČ ĤĦČ ;ĦĕĚđĤĐ ĐĠđģĦĐ ďĞđ ĐĕĐ ěČė .ĘĚĤėĐ ğđē ĤđĥĕĚč ęđďģ ĘĦđ ĘĚĜ ĤĕĞ ,ĐĚđďģĐ (Ĥđď) ĤČď Ęĥ ĐĚđģĚ ĘĚĜĐ ĕĤĞ ěĕčĚ ĤĦđĕč ĐĚđďģĐđ Đčđĥē ęĕėđĚĝĐ ĤėĤđėĐ ĕĕČ .ġĤČĐ ĕĠđē ĖĤđČĘ ęĕč ĦđĤĞĝĚ Ħĕĝēĕ ěĎđĚ ĤđĒČ đĤĢĕ ĐĘ đĥĠĕēĥ ĦđĜĕĠĝĘ ĔĘģĚđ ĐĜĎĐ đģĠĕĝđ ĕĠđē ĖĤđČĘ ĐĜĕĎĞĘ ęĕĚĕČĦĚ ĦđĚđģĚ ĘĚĜ ĤĕĞĘ ěĚĒĐ ęĞ Ĥđď ĐėĠĐ Ėėđ ,ěđėĕĦĐ ęĕĐ ēĤĒĚ ĖĘĕČđ 80-Đ ĦđĜĥĚ .ĤēĝĚĘ čđĥē ĒėĤĚđ ĦĕĒėĤĚ ,Ĥđď ĘĦ čĕčĝ ęĕĐ ĕĚč ĤģēĚ ĦđĘĕĘĢđ ĦđĤĕĠē đĘēĐ ,ĦđĞđčĔ ĦđĜĕĠĝ :ęĕĚĕĥĤĚđ ęĕčĤ ęĕČĢĚĚ đĘĎĦĐ Ėėđ ĝĠĕĝĠ ĕĤčĥ ,ĦĕėđėĒ ĦĕĕĥĞĦ ĕďĕĤĥ ,ĐģĕĚĤģ ĕĘė .ďđĞđ ĦĕĒ ěĚĥ ĤđĢĕĕĘ đĥĚĕĥĥ ďč ĕĦč ,ęĕĕĠĐĠĕ Ħĕ ü Ġ ú ē ÿ ĺ ,ěĔģĐ ĕČĐ đĘ ěėđĥ ,ęĕĐ ğđēĚ ďčĘč 'Ě 150 ĘĥģēĤĚč ěđĜĕģ ĤĦČė ĥĚĥĚĐ ĕČĐ .ĖĤĞĘ 'Ě 120x60 đĘďđĎĥ ČĤģĜ ,ĘĎĤ čđĐĢ ğēĥđ ęĕ ĦĕĠēĥ ęĐčđ ęĕĚ ĦđĠđĞĘ ęĕĤĕďĜ ęĕĜĜģĚ ęĕčĥēĚĐ đĘČ ęĕĕĚĕ ĦđĠđĞ ęĥ ĘĞ ęĕĎđĘđČėĤČ ęĕďĕĤĥ đČĢĚĜ ĕČĐ ĘĞ .ĘČĤĥĕč ďđČĚ ęĕĜčĚ Ęĥ Ħđďđĝĕ ,ĝĠĕĝĠ ĦđĠĢĤ ĕďĕĤĥ ęĕĘĘđėĐ ĐĤđĥč ĦđėđĤĞĐ ĦđĞđčĤ ĦđĚđĎ ĐĜđĚĥđ ĞĘĝč ęĕčđĢē .ĦĕĔĜĒĕčĐ ĐĠđģĦĐĚ ęĕĝĤēđ ĞĘĝč đčĢēĜĥ –̹ ĘďĎ ęĐč ĘČĤĥĕč ęĕĜđĤēČĐ ĦđĚđģĚĐ ďēČ đĜĕĐ ĐĒ ĕČ .ĘČĤĥĕč ĐďēėĐ ĦĜėĝč Ĥč ēĚĢ ,ĕĠđē ęėđČ ēĚĢĐ ęĕč ĦđĞđģĥ ěģĘēĥ Ĥđď ĦđčĤđē ĘđĚ ĘČ ěėđĥ ĕČĐ .ĐģĕĦĞĐ Ĥđď ęĥ ĘĞ ĕđĤģđ ,ğđēĐ ĘĞ ĦđĠđĥē ěģĘēđ -ĦĕĜĞĜė ĘĚĜ ĤĕĞ À (Ĥđď) ĤČď ĘĚĜĐ ĤĕĞ ĕďĕĤĥ ęĕĕĎđĘđČėĤČ ęĕČĢĚĚ ĕĠ ĘĞ .ĦĕĚđĤ-ĦĕĜđđĕ-ĦĕĦĥĕĘĠ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==