מגזין ברוח גלילית | מהדורת חגים

˜‡Š‡Š€…ƒ– 9 2020 –Œ†’ –•˜Œ‚ ‚Ž—‚ —~– €…ƒ‰Š ˜‡˜ƒŒ—Œƒ ˜‡’‡‰ €…˜Ž˜Œ ‹‡~’–Œ ‹‡–ƒ’‡…˜’Ž •Ž –…–’‚ ‹‡–”• ‹‡–ƒ’‡ 38 ƒƒ ‚‡–~  ‡‡Œ ˜~Œ ‹‡‡’‚’‡ ‹‡–ƒ‡~ ‹‡ƒƒŠŒ ‹‰Š— –~ƒ‚ ˜‡˜Š –—‡‡‚ ‡€‡ ‚Ž˜Œ ˜„‡–~ƒ Š„ƒŒ –‡…Œ –’‚ maayan . benarie @ gmail . com ∞μ∞≠μ¥∏π¥∏∏ מעיין : להזמנת הספר –ƒ’‡‚ ˜~ ˜ƒ~–Š ˜ƒ‡ ‡‡Œ ˜‚ƒ~ ‡ ƒ˜ƒ~ –’Š ‡—ƒŽ~‚ ~ƒ‚—‰ ƒ˜ƒ~ –‡„…‚Š ‚Œ‡”Œƒ ~’–Œƒ —€–Œ ‹…ŽŒ –~ƒŒ ~Š’ƒŒ –’ €ƒŽ ‡˜‡Œ~ ˆ‰ Š‰ ~Š’Ž –’ ‚Œ—Ž ˜ƒŒƒ•Œ…˜ƒ’ƒ ˜ƒ”ƒ• ‹ ‚ƒŠ ‹€ ‚ŠƒŒ ˜‡Œ‡Ž’ ˜ƒŽŽƒ˜‚Š ‹€ƒ ˜–‚Ž ‚Ž˜Œ ‹‡•Œ –’ ‚…’—Œ ‡ŽŠƒ ‹‡ƒ† ‹‡–…Š ‘‡‡‰ ‚Œ—ŽŠ ‹‡~’–Œ ‹‡–ƒ’‡ –ƒ’‡…ƒ˜’Šƒ ‚†‡Œ‚ ‡Š ‹‡—Š ‹€ ‚ŠƒŒ –’ – Š‰ ~Š’Ž ‹‡Š’†ŒŠƒ ˆƒŽ‡…‡—Ž~Š –€Ž Œ‡Ž‚ –ŠŽ ‡Ž‡ ?ĤēĚĘ ğďĚĐ Ęĥ ĐĕĕĘĦĐ ĦČ ęĕēđď ?ĦđĚđģĞđ ĦđģĤĠĦĚ ēčĔĚĐ Ęĥ ĦđĦĘďĐ ?ġđĠĕĥ ĦĥĤđď ĐďĕĥĐ ?ĦĘĞĜĜ ČĘđ ĦģĤđē ĦĘďĐ ?ġđĠĕĥĘ ĐėēĚđ ěĝēĚč ģđĤĒ ĔĕĐĤĐ DDDD D (ĐČģĕČ ęĎ) ęĕĔĕĐĤ ĦčėĤĐ ġĞ ĦđďđčĞ ĦĕčĐ Ęĥ ĦĠĔđĥ ĐģĒēČđ ęĕĜđģĕĦ ęĕĘģ ęĕĢđĠĕĥ ĐĞĕčĢ ĐĘĘėĚč ĤĢđĚ čđĢĕĞ ĕďđĚĕĘ ĤĎđčđ ,ĦđĤĎĜč ęĕĜĥ 7 Ęĥ ěđĕĝĜ ĘĞč - ĤĘďĜ čĕĜĕ ,ĘđĠĕĔĘ ĦđĜđĕĞĤđ ,ęĕĠĕĔ ,ĦđĜđĤĦĠ ĘĘĥ ęėĘ ĞĕĢĚ .ěđĘđē HIT ĦĕĎđĘđĜėĔĐ ěĚĒč ĘėđČ ĕĘĥ čēĤĐ ĞďĕĐđ ěđĕĝĜĐ ĦđėĒč .ĦĕčĐ ĐČĤĚ ĤđĠĕĥđ ĐģđĒēĦ .ĤĦđĕč ĦĕĦđėĕČđ ĐĤĕĐĚ ĦĕĞđĢģĚ ĐĤđĢč Ħĕčč ĦđĜĕĠ ęėĘ ĤđĎĝĘ ĤĢģ ďđČĚ ęĕĤčďĘ ęđģĚ đĜĠđ to do list -Đ ĦČ ĥČĤĐĚ ęėĘ đďĕĤđĦđ ĤēĚĘ đėēĦ ĘČ .ĦđĔčĘĦĐđ ĐĘČĥ ĘėĘ ěĕĚĒ .ęĕčđĥēĐ ‡Ž‡ ĠČĝĔČđđ ĦĞďđĐ ĤĕČĥĐĘ ěĦĕĜ ≤¥Ø∑ שרות בצפון ∞¥≠π∏∏∏≤¥∞ ∞μ≤≠≥∑≤±∑μ∏ barkay ≥≥ @bezeqint Æ net ˜ƒ’‰ƒ ˜ƒ‡Žƒ‰Œ ˜ƒ˜ŠŠ ‚”‡–’ ‡˜ƒ–— ‹‡–Ž‡Š‡” Š— ‚Ž•˜‚ƒ ‚’Š…‚ …‡– – ˜ƒ˜ŠŠ ‹‡ŽƒŽ€ŽŒ ˜’Š…‚ ˜ƒ˜Š ‡ŠƒŽŒ “ƒ’‡—ƒ ƒ•‡˜ ‚•„…~ ‹‡Žƒ•ƒ ‹‡–†Œƒ‡ ‹‡ŠƒŽŒ ˜Ž•˜‚ מתחדשים במנעול חכם לראש שקט ונקי מדאגות חג שמח ושנה טובה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==