מגזין ברוח גלילית | גליון 171 | מרץ-אפריל 2022

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 20 2022 Š‡–’~ “–Œ חוגגים את האביב ° חג פסח אביבי ושמח באדיבות מוני כורם ≠ משתלת גליל צמחים רקפת : לאביב ולעונה החמה ¨ פריחות לחג ‹‡‡˜Žƒ ĦđĚđģĚčđ ,ęĦēĕĤĠ Čĕĥč ěĕĕďĞ čĕčČĐđ ğĤđēĐ ĕēĤĠ ,ĕĤČĐ ĞĘ ,ĤĚĦđ ěđĜĚČ :ēđĤĠĘ đėĕĥĚĕ ęĕĘĢđĚđ ęĕĤĕĤģ .ďđĞđ ĦđĠģĤ ,ğĝė ĕĘĝĘĝ ēđĤĠĘ đĘēĐĥ čĕčČĐ ĕēĤĠĚ ĦđĜĐĕĘ ěĦĕĜ ,ĘĕčģĚč ĐģĜĕđ ,ĐĕĜđĔĠ :ġĕģĐ ĕēĤĠ ĦČ ĘđĦĥĘ ĘĕēĦĐĘ ,ěčđĚėđ ĐĕĒđĘĢ ,ĐĜčĤđ .ęĕĜđĥĐ đĕĎđĝĘ ĝĔĎĔ ,ĐĠđģĒđ ĦĘēđĒ ,ĐĕĘčđĘ ,ĐĕĘď ,ĐĕĜĕĢ (ĦĘđĎĜĤĦ ĦĘđčĤė ,ĘĞđĥ čĜĒ) ĦđĕĝĜĜđ ĦđĐđčĎ ĦđĕĜĚē ,ĐĜĤĠĚđĎ ,ĐģĘđĔĤđĠ ,ĝđĚĝđģ .ďđĞđ :רב שנתיים פורחי קיץ ęĕēĠĔĚ ,ęĕĜđėĜĐ ęĕČĜĦč ęĕĕĦđėĕČ ęĕĘĕĦĥ ęĕĘĦđĥ :ĥďēĚ ĐĜĥ Ęėč ĦđēĕĤĠĚ ęĕĜĐĜđ ęĦđČ ĝĠđĕĤČ ,ĦđĕĢĤē Ęĥ ĕĜđĞčĢđ ĘđďĎ ěđĎĚ —Œ— ĦĕĚĤĎ ,('đėđ ĦđēđĤ Ęĥ ęĕĥģ ęĕČĜĦĘ ęĎ ęĕČĦĚĥ) ĦĕĚĤĎ ,ęĕĘđďĎ ęĕēĔĥĘ ģĒē ĕđĝĕė ēĚĢ -ĦĘēđĒ ,ęĕĜđđĎ ĘĘĥč ęĕĥďē ęĕĜĒ Ęĥ ĘđďĎ ěđđĎĚ -Ħĕēĕĥ - ĦĕĦĜĥ čĤ ĐģđĘđĔĤđĠ ,ĦĕĘĠĚ-ĦĕĦĜĥ čĤ ĐĕĜđĔĠ ĦđĞĘĝĚĘ ĐĚĕČĦĚ ,ġĕģĐ Ęė ĐēĕĤĠĘ ęĕĞčĢ ĘĘĥč ,ęĕĞčĢ ĘĘĥč (ěĥ-đď) ĝĜďĕč .ĦđĕđĘĦ ĦđĘĝĘĝđ ĦđĕĜďČ .ďđĞđ ĦĕĜĕĝ ěĤđĠĕĢ ,ĐĕĜĒĎ ďēđĕĚč ĐĠĕ .ġĕģĐ Ęė ēĤđĠ À ěđĘĕĤģ Š” ‡”… —Œ—Š ČĕĐ ęĎĥ ďĞ ĦēĤđĠ ĐĕĜđĎč ;ĦđĕđĘĦ ĦđĘĝĘĝčđ ĦđĕĜďČč ęĕčđĐČĐđ ęĕģĕĦđĐ ęĕĜĒĐ À ęđĕĜĤĎ ;ġĕģĐ Ęė ĦēĤđĠ .ďđĞđ ĐēĕĤĠ ĕĞčĢđ ĦđĤđĢ ĘĘĥč ęĕĥďē ęĕĜĒđ ,ęĕĞčĢ ĘĘĥč ĦĚĥč Ęĥ ęĕĜđĥ ęĕĜĒ Š” ‡”… Š”Š ĘĘĥč ĐĕĝģđĠ Ęĥ ęĕĜđĥ ęĕĜĒ ;ġĕģĐ Ęė ĐēĕĤĠĘ ĘĘĥč ĦēĤđĠ À ĐČĘĒČ ;(ęĕĞĤĦĥĚđ ęĕĠđģĒ) ęĕĞčĢ .ďđĞđ đĕĦĝčđ čĕčČč ęĕĞčĢ גינה פורחת ברגע ĤĥĠČ ěĕĕďĞ ?ĎēĐ ĕĜĠĘ ĐĜĕĎč ďđčĞĘ đģĕĠĝĦ ČĘ ęĕēĤđĠĐ ęĕēĕĥĐ ĕĘėĕĚ ĦđėĒč ,ĦēĤđĠ ĐĜĕĎĚ ĦđĜĐĕĘ Ęĥ ĐēĕĤĠ ĦĚĢđĞđ ēĚĢ ęĞ ,(ĤĔĕĘ 8-10 Ęĥ ęĕĕĘď) .ęĕĤĎđč ęĕĘĕĦĥ ĐēĕĤĠ .'Ě 1-1.5 Ęĥ ĐčđĎč ēĕĥ - Šƒƒ†’–† .ĘĢ ĕĢē-ĥĚĥ .ęđĦė -čđĐĢč ĤĔĚ ĐčđĎč ēĕĥ .ĥĚĥĘ À ęđĚĤĠĝđĔĠĘ ,ĐđĞĥ ēĤĠ .ęđďČ ,ěčĘ ,ďđĤđđč ēĤđĠĐ ,ęđďČč ĐēĕĤĠ .ęĕĐđčĎ đČ ęĕėđĚĜ ęĕēĕĥ - ˜ƒ~Š‡–€ .ĐČĘĚ ĥĚĥĘ .ěčĘđ ďđĤđ ,ĐēĕĤĠ ĕĜđđĎ ĘĘĥč ,ĕđĜ ĦđđĤĚ Ęĥ čēĤ ěđđĎĚ À ĕƒŽ ˜ƒƒ–Œ .ďĕĚĞ ēĚĢ .ĐČĘĚ ĥĚĥĘ .ġĕģĐ Ęė đēĤĠĕĥ ĖĥĚĘ ęĕĞčĢ ĘĘĥč ĦĞĠđĥ ĐēĕĤĠ ,ĥĚĥĘ ˜ƒ‡”– .ęĕčĤ ęĕĥďđē ,ęđďČč ġĕģĐ Ęė ēĤĠĕĥ ,ĘĢ ĕĢēĘ ĝĠĔĚ ‚‡ŽŠ’‡ ěčĘđ ďđĤđ Ęĥ ęĕĚĕĥĤĚĐđ ęĕĘđďĎĐ ęĕēĤĠĐ ˜ƒ‡Ž†–ƒ‚ čĕčČč ēĤđĠ .ĦĘĢđĚ ĐĜĕĎĘ ,ęĕĞčĢ ěđđĎĚč ĐĕĝĜĔĤđĐĐ .ġĕģčđ ¨ אחרי חורף קר במיוחד Æ האביב כבר איתנו ההכנות לפסח הן הזדמנות מצויינת להכניס פריחות אביביות מרהיבות לבית ולגינה שולחן סדר פורח ĖĠĐ ĎēĐ ěēĘđĥ čđĢĕĞĥ ĐĚďĜ ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč Ęĥ čĐĒĐ ĤđĦ .đĚĢĞ ĘėđČĐĚ čđĥē ĦđēĠ ČĘĘ ĎēĐ ĦđčĦė ĘĘĥ ęĞ čđĘĕĥč ,ĦĕčĘ čđĢĕĞĐ ĦđĕđĜē ĔĜĤĔĜĕČĐ ĕĤĦČčđ ĘĕĕĔĝ ğĕĕĘĐ ĦđĕĜėĦč ĦđĚĝĤĠĦĚĐ ĦČ čĕĥđĜĥ ČĕĐ ĐĕĕĠĕĢĐĥ ĐĥđēĦĐ ĦČ đĜč đĞĔĜ ěĕĒĎĚč ĤĞĥ ĤďĐĘ ĐĘđėĕ đĦĜđĚĦĥ ěēĘđĥ čĕčĝ đĜĤĕģĕ .đĚđĤė ĕĔĤĠ ĘĞ ęĕĘģĥ (ĦđČĚ ğČđ) ĦđĤĥĞ ČĕĢđĐĘ ęđģĚč ěēĘđĥ čđĢĕĞĘ ĦđĞĢĐ ĤĠĝĚ ĐĜĐ ,ęĕĤďđĐĚ čđĢĕĞ ĤĥĠČ ĤďĝĐ ęđĕĝčĥ ,ęĕēĤđĠ ęĕĢĕĢĞč čĕčČĐ Ďē ĖĕĥĚĐĘ đČ ,ęĕēĤČĚĘ đČ ęĕēĤđČĘ ĐĜĦĚė ģĕĜĞĐĘ .ĎēĐ ĤēČĘ ęĕėđĤČ ĦđĞđčĥ ęĦēĕĤĠĚ ĦđĜĐĕĘ ‹‡Š… Ęė ĖđĠĐĘ ĕďė ęĕčĘēĝ ĎđĒĘ ĤčĞĚ ĐčĤĐ ĖĕĤĢ ČĘ Ęĥ ĐēĕĤĠĐ ĞčĢ ĦČ ęĕČĦĐĘ ġĘĚđĚ .ĕĔĜĎĘČĘ ěēĘđĥ ĤēČ ęĕĔĜĚĘČ Ęĥ ęĕĞčĢĘ ġĕĢĞĐ ĞčĢ ĦČđ čĘēĝĐ (ĐĠĚ đČ ĤĜČĤ ,ĦđĕĠĚ) ěēĘđĥč ‚Žƒ‚ ‡…–’ ęĕčĕĐĤĚ ęĕĞčĢ ĘĘĥč đĕĥėĞ ęĕēĤđĠ ęĕēĚĢ ĦđĤĥĞ ęĕĘė Ęĥ čđĘĕĥ ĦđĞĢĚČč .ęĕĤėĥĚ ĦđēđēĕĜđ ĤĢĕĕĘ ěĦĕĜ (ġĞ đČ ĦėĦĚ ,ĝĤē ,ĐģĕĚĤģ) ęĕĚĕČĦĚ .ĎēĐ ěēĘđĥ ĘĞ ęĕĕĜēĕĤđ ęĕčĕĐĤĚ ęĕĔģĠČ ‹‡…Œ” Š— ‹‡Š‡‡†•ƒ• Ęĥ ĘĕĕĔģđģ ĤđĢĕĘ ěĦĕĜ ,ęĕēĤĠ Ĥđďĕĝ Ęĥ ĤĕēĚč čĘĥĘ ěĦĕĜ .Ħĕčč đČ ĐĜĕĎč ęĕĚĕ ĖĕĤČĕĥ ,ęĕēĚĢ ĐēĕĤĠĐ ĕĎđĝčđ ęĕĐčĎč ģēĥĘ ,ęĕĞčĢ ĕĠĘ ęĕēĚĢ .ęĕĕĜēĕĤ ěĕĘčĦ ĕēĚĢ čĘĥĘ đĘĕĠČđ ęĕēĚĢč ěēĘđĥĐ ĦČ čĢĞĘ ęĕĜĜėĦĚ ęĦČ ęČ ’‡† ĞĕģĥĐĘ ĖĤđĢ ěĕČ ,ĐĜĕĎč ĐĘĕĦĥĘ ęĕďĞđĕĚ ė"ēČĥ ġĕĢĞ ĦČ ğđĔĞĘ ěĦĕĜ :ęĕĤďđĐĚ ęĕĢĕĢĞ đČ ęĕĘėč ęĕĚČđĦ ęĕĞčĢč ďč ĦđĕĤČĥč ĔđĥĠĐ ģĕĔĝĘĠĐ .ĕĞčĔ ĐČĤĚĘ ĐĔđĕ ďčč đČ ,ĦđēĘĢĐ đČ ĦđĕĠĚĘ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==