מגזין ברוח גלילית | גליון 171 | מרץ-אפריל 2022

˜‡Š‡Š€ …ƒ– 23 2022 Š‡–’~ “–Œ טארות בגלילסיפורי ˜ƒ–~† ‡’Š•Š ˜‡–†~Œ –‡Œ ‚Œ…Ž ‹‡–ƒ•ƒ ˜ƒ~Ž ƒŒ‡Š ‚Žƒƒ‰‚ƒ “ƒ‡‡ ‚~‡–• www.nehamatarot.com ĤĦČč đĤĕėĐĥ ĕĤēČ ,ęĕĕĦĜĥ ĖĥĚč ĎđĒ đĕĐ ğĝđĕđ ĘēĤ ĎĕĢĐĘ ĦĞďđĕ ,58 Ħč Ħĕĝģĝđ ĦĕĥĜ ,ĘēĤ .ĦđĕđĤėĕĐ ĐĦĕĕĐ Ĥčė ČĕĐ .čĕĐĤĚ ĕĥĜ ĞĠđĚ ěĕĎĠĐĘđ ĐĚĢĞ ĦČ ĦČ ĐĜėĚ ČĕĐ Ėė) ďĕĕĢĘ ĐČĢĕ čđĥđ ,ęĕĕĚĞĠ ĐČđĥĜ ĦēĦĚ ,ĤĔĜĝč ęĕĜĔģ ęĕĥđĔĕĤ ĐĤčĞ ČĕĐ .(ĖĕĘĐĦĐ ČĕĐ ĐĘĥ ĦđĕĥĜĐĥ ĦĞďđĕ ĘēĤ ĕė ,ęĕĕĠĞĠĞčđ ęĕĕĜĕĞĘ ĤčĎ ĤēČ ĐĘĥ ďĕĢĐ ĦđĞĝĚč ,ĐĘĥ ēĢĜĚĐ ğĘģĐ .ĥďē ęĐĘĥ ěđĥČĤĐ ĥĎĠĚč Ĥčė čĐČĦĐđ ĥčėĜ ,ģĘďĜ ğĝđĕ ĘđĦēĐ ĕĜĤđĠĕĢ ,đĘđĚ Đčĥĕĥė ,ĐĜĕĠ ĥČĤč ĐĠģĐ Ħĕčč .ĐĘĥ ěđĦĠĥĘ ĐĚČĦĐč ģĐđč ęđďČ ģĘč đēĥĚĜ ĐĘĥ ČđĐ ,ĐĠģĐ ĘĠĝ ĦČ ĦđĜĕďĞč ĐģĕĒēĚ ,Đėĕĕē ČĕĐĥė .ĐĕĘĎĤĘ ĤĠĞ ĐĕĐ đĎđĒ Ħč ĕďĕ ĘĞ ďĎčĜĥ ĥđĤĎ ĤčĎ ğĝđĕ ĐĕĐ ěĚĒ đĦđČ ČđĐ ęĕĜĥ 3 ĖĥĚč .đĕĤčďė ,Ħđĥģ ĘĠĥđĐđ ĤčĞĥĘ ĤĕėĐĥ ĐĥĕČ Ęėčĥė ,đĕĕēč ĐĥďēĐ ĐĥĕČĐ ĦČ ĥĠĕē ĤēČĘ čĒėČĦĐ đČ ĤčđēĚ ČĘ ĥē ,đĐĥĘė ĘđđĞ ČĢĚ đĜĕĐĥ ĐĒĐ ÂĤĥčĐ ģđĥÂč ĔĔđĥ ČđĐ .ęĕĥĎĠĚ ĐĚė ĒĕĤėĐĥ ĐĚ ĦČ ĥĥČĘ ģđčĕď ĒđēČ ,ĦđĕđĤėĕĐ ĕĤĦČ ,đĕĦđĕĠĕĢ ĦČ ĦđĚČđĦ ČĘ ęĕĥĜĐ Ęėĥ ,đĕĥđĤĕĎ ĤēČĘ !ĦđĤģĠđĚ ěĘđė ,ĖėĚ ĞđĤĎ đČ ĐČč ČĕĐĥė ,ĕĘĥ ĕĕēĘ ęĎđ ,đĕĕēĘ ĐĝĜėĜ ĘēĤ ĒČđ ĐĦĕĕĐ ČĕĐ .ęĕĤĕĚČ čĥđĚč Ħĕčč ĕĘĢČ ęĕĠĘģ ĦČĕĤģĘ ĘĞ ĦĠĠđĔĚ ,Ĥģĕ ęĥđč Ęĥ ĤėĥĚ ēĕĤ ĦĠđĠČ ĐĞĕĎĚ .ĕĜēĘđĥĘ ĤĥĕĐ ĐĘĥ čģĞĐ ĕĘĞĜ ĐĜĔģ ĦēĠĔĚ ĐČĕĢđĐđ ĐēĜČĜ Â,ďČĚ čėĤđĚ ĤđēčĐà ġĕĤĞĚ ČđĐ ďēČ ęđĕà ,ĦĢĠđĥĚĐ ěĕĞĐĚ ĐĞĚď ĦđēĚĘ המטות π קלף ≠ הקנאה שקלקלה את האהבה ,ďđģĤĘ ęĕĕĦĤģđĕ ĦđĚđģĚĘ ĕĦđČ ēģđĘ ,ĐėĘĚ đĚė ĕĦđČ ĕČĜģ ĥĕČĘ ĐČĤĦĐ ČĘĘ ĖĠđĐ ČđĐ ĒČđ ,ĦđĘčĘđ ĘđėČĘ ,ĕĦčėĥ ĐĚė ęĞ ,ĕĦČĢĕ ĕĚ ęĞ ĦĞďĘ ĥĤđď ,ĕĦĢĘĠĚ ĦēģđĘ ČĕĐ Â...ĕĤčĞĘ ęĕĕĜĕĞ ĥĔđĘ ĐĒĐ ĤčĎĐ ĞđďĚ .ĦđĠĕĕĞč ĤĕđđČ ĐĘĥ ĕĤĘđĘĝĐ ěđĠĘĔč ĔĔēĚ đĦđČ ĐĝĠĦ ČĕĐ ęĞĠ ČĘ ĞđĜĢ ĥčĘĦĐĘ ĐĜĚĚ ĥĤđď đČ ,ĐĕĘČ ĤĥģĦĐ ĕĚ ĦđČĤĘ ČĕĐ Â,ĐĒ ĦČ ĘđčĝĘ ďČĚ Đĥģà .đĦĕČ ČĕĐ ĤĥČė ĤĦđĕ ,ĐĚĕĞĜđ ĕĘ ĐČĕĚēĚ đĘĥ ĐĢĤĞĐĐ ,ĕĜĥ ďĢĚđà ,ĦĤĚđČ ĥĕ ĘčČ .ÂĕĘĞ ģĤđĒ ČđĐĥ ęĕĠĝėĐ ĦđĚėĚ ĦĚĐďĜ ĕĜČđ ĕďė ĐĕĤēČ čģđĞ ČđĐĥ Ħďĥđē ĘēĤ ,ďčė ĤĕēĚ ĖėĘ ĐĦČĤ đĘĕĠČ ,ĐĥđĞ ČĕĐ ĐĚđ ĦėĘđĐ ČĕĐ ěČĘ ĦđČĤĘ .ĐĦďđčĞ ęđģĚĚ ģđēĤ ČĘ đĘĥ ĦĕĜđėĚĐ ĦČ ěĕČĚ :ĐĘČĥĘ ĐĜĞĚė ,ěēĘđĥĐ ĘĞ đēĦĠĜ ęĕĠĘģĐ ?ğĝđĕ ĦČ ĦđĜĥĘ ěĦĕĜ ęČĐđ ?đĒĐ ĦĕĜĘđēĐ ĐČĜģĐ - ěĎđĒ ĕĜč ĦČ ĦđĜĥĘ ĦđĘđėĕ ěĐĥ Ħđčĥđē ĦđčĤ ęĕĥĜ .ēĠĐ ěđĚĔ ęĥđ ,ĦđĜďĥē Ęĥ ğĘģ .ĞĕĠđĐĥ ěđĥČĤĐ ĐĕĐ ĦđĔĚĐ 9 ğĘģ ĦđĞĕĎĠ Ęĥ ęđģĚĚ ĞĕĎĚĥ ,ěđĚČ Ĥĝđēđ ĦĕĚĢĞ ĐĜĎĐ ĕđĤģĐ ĦđčĤēĐ 5 ğĘģ ĞĕĠđĐ đĦČ ďēĕ .ĦĕČĤđĜ ĦĕĚĢĞ ĦĕĚĢĞ ĐĜđĚČ Ĥĝđē Ęĥ ğĘģ ,ěđēĢĕĜĐ ĦđĤĚĘ ěđĘĥĕė .ĐĤđĤč ,ÂĦđĕĎđĒĐ ČĥđĜč ęĕďčė ĦđĜđĘĥĕė Đđđē ĖĘĥ ğĝđĕà ĔđĘĥĘ ČĕĐ đĤđčĞ ĤĦđĕč ĐčđĔĐ ĐĜĎĐĐđà ,ĘēĤĘ ĕĦĤĚČ ęĕĕēĐđ ĐđđĐĐ ,ĤčĞĐ ĘĘđė ,đĦČĥ ĐĥĕČĐ ĕĕēč ĞĎĤ Ęėč ĐďĕĎčĘ ęĕĜĚĕĝ ĐĦđĎĐĜĦĐč ĐČĤĕ ďĕĚĦ ČđĐ .ĐĘĥ ĘđĠĕĔ ĖĕĤĢ ĥĕČĐà ,ĐĤčĞĘ ĕĦĜėĤ Â,ĐĤĥđĕ Ĥĝđēđ !Âğđēďđ ČĘ ęČà ,čČėč ĘēĤ ĐĤĚČ ,ÂĕĦđČ ďčČĚ Ĥčė ČđĐà Ĥčė ĤĥģĐ ĦČ ęĕĕĝĘ Ħčĥđē ĕĜČ ,ĘđĠĕĔĘ ĦėĘĘ ęĕėĝĕ Â..ĞđčĥĐ ĐČĜĕģĐ ĦďđėĘĚĘ ĦđĘģč ĘđĠĕĘ ĐĘđėĕ ĐĚĕĐďĚ ĐčĐČ ĤđĒĞĕĥ ěđėĜ ĘđĠĕĔ Ęčģĕ ĕĝđĕĥ ĐđđģĚ ĕĜČ .ĘėĐ ĘģĘģĘđ Ęĥ ĦđĥģĐ ĦđĥđēĦčđ đĚĢĞč ĘĠĔĘ čĤĕĝ ĕĝđĕ ĘčČ .đĘ ĦČ ēĕĔĐđ ,đĦđČ ĦĤđđĞĚĥ ĐČĜģĐđ ěđĘĥĕėĐ ,ĐďĤēĐ .ĐĦđČ ďčĕČ ČđĐ Ėėđ .ĘēĤč ,Đč ęĥČĐ Ęė čČđďĐ čĘĐ ĦđĤĚĘ ,ČčĐ ĥđčĕėĘ ĖĤďč Ĥčė ČĕĐ ?ĘēĤđ .ěđĕĚĔĘ ĐďĤĕĥ ĐčĐČ Ęĥ ĝđĠĝĠĐ ĦĥĎĤĐđ ĦđĜďĥē ,ĤĚĥĚĐ ĘĞ ĐďĕĚĞ Ęĥ ğĘģ - ˜ƒ†Œ‚ ‘Š• ĤčĞč ĞĎĠĜ ğĘģč ĞĕĠđĚĐ ęďČ đĦđČđ ĤēČĚ ,Đďčė ēģđĠđ đĚĢĞ ĘĞ ěĜđĎĚ ČđĐ (đĥČĤ ĘĞ ĦĥđčēĦĐ ĕĠĘ) đĘĥ ĔčĚĐ .čĢĚ Ęėč ĔđĘĥĘ ĦĜĚ ĘĞ čĔĕĐ ęĕĕĜĕĞ ĘĞ čĔĕĐ ĤđĚĥĘ ĐĝĜĚđ ĤčĞč Đĥģ ĞĎĠĜĥ ĥĕČė Ĥđč ĐĤđė Ėėčđ ,ěďĥē ĐČĤĜ ČđĐ ĕĜĥ ďĢĚđ ,đĚĢĞ .ĥĥđē ČđĐ đĜĚĚĥ ęđģĚ đĦđČĚ ģđĕďč ,đĚĢĞĘ ĦĕĒēč ĦđĚďĐĥ ĦđĤĚĘ - ěđĘĥĕė ğĘģ - ˜ƒ–…‚5‘Š• ÂěđēĢĕĜà đĐĒ .ĐĘĥėĜ ĕė ĐĜĕčĚ ěĕĕďĞ ČĕĐ ,čĤģč ĐēĢĕĜ ĥĕĥ ĐēĚĥĐđ ĦđĜĦđđČĎĐ ěĚ đč ěĕČđ ďĝĠĐĘ ĘĕčđĚĥ .ěđēĢĕĜĘ ĘĕčģĚč ģđĚĞ čĢĞ ĥĕ - ČđĐ ĖđĠĐĜ ,ĐēĘĢĐč 04-8336336.ĘĔ ĦĠģĤ - čĎĥĚ čĘ Ĥĥė ĕĥĕČ ĔĘĝ ĦĠĝđĦč ĥĕģ ĦĕčĐ ęēĘ ęĞ Đģđĥģĥ ĕĥĕČ ĔĘĝ ĦĠĝđĦč ĦĕčĐ čĔđĤč ģđĤĕ ĔĘĝ :ĦđĠĝđĦđ ęĕģĢč ěđđĎĚč ĦđĢĕĠ ,ěĕĚĝđė ēĚģ ,ĘĕĎĤ ēĚģ ĦĕĜđĞčĔ ĐĢĕĠđ ěĔđĘĎ ČĘĘ ĦđĔĝĠ ěđđĎĚ !ĥďē ĐēĕĦĠĐ ĦđĞĥč ĐčđĤģĐ ĐčĕčĝĐ ĕčđĥĕĘ ęĕēđĘĥĚ 11:00-21:00 ÄĐ-ÄČ ęĕĚĕ:ēđĦĠ ĤđĎĝ Ħčĥđ Äđ ęđĕ ĦĘĕĕĔĚĐ ĐĢĕĠĐ ° זו לא רק פיצה חג אביב ° שמח !ĔĕĤĠĦč ĥďē ĦĕĜđēĚĢ ĐĕĜĒĘ ĐĘđĞĚ ēĝĠ ĚīĐđēč ĤđĎĝ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==