מגזין ברוח גלילית | גליון 171 | מרץ-אפריל 2022

גורמה גלילי ‹‡•ƒ†‡’ ‹ Š Šƒ•ƒ—ƒ ‹‡–Œ˜ ƒŒ ‹‡ŠŒ–ƒ•Œ :‹‡–Œƒ…‚ ģď ęĕĢđĢģđ ęĕĜĞĘđĎĚ ęĕēĘ ęĕĤĚĦ ęĤĎ 250 ģđĔĝĕĠ ĦĕēĚ ęĤĎ 100 ġđĢģ ěčĘ ďĘđģđĥ ęĤĎ 400 ĐČĚē ęĤĎ 100 ĐģđĦĚ ĦĜĚĥ ĦđČĝĠđģ 2 ęĕĠđĘģ ęĕģđĔĝĕĠ ęĤĎ 200 Ĥėđĝ ĝđė 1 ęĕĢĕč 4 :‚Ž‰‚‚ ’ƒ~ ęĕĚ ęĞ Ĥĕĝ) ĕĤĚĜČč ĘĞ ďĘđģđĥĐ ĦČ ęĕĝĕĚĚ ęĕĠĕĝđĚ ĝĚđĚ ďĘđģđĥĐĥ ĤēČĘ .(ęĕēĦđĤ ęĕččĤĞĚđ ĐČĚēĐđ ęĕģđĔĝĕĠĐ ĦĕēĚ ĦČ ĥČĐĚ ęĕĤĕĝĚ .ĐĠĤĔĚ ęĞ ĐďĕēČ ĦčđĤĞĦĘ ęĕĜĜĢĚđ ĦēČ ĦēČ ęĕĢĕčĐ ĦČ ĐĚĕĜĠ ęĕĠĤđĔđ .ĔĞĚ ĐĦđČ ęĕĘĠģĚ ,ĦĠĢģĘ ĦĜĚĥĐ ĦČ ęĕĠĕĢģĚ ęĕēĕĜĚđ ďĕēČ ĝđĚ ĦĘčģĘ ďĞ ĦčđĤĞĦĘ .ĤĤģĚč ĦĘčģĘ ďĞ ĤėđĝĐĚ ģĘē ęĞ ĦčēĚ ęĕĚĚēĚ ęĕĜĜĢĚđ ęĕģđĔĝĕĠĐ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ .ěĕďĞ ĘĚĤģ đĤĤģĦĐ ęĕģđĔĝĕĠĐĥ ĤēČĘ .ēĔĥĚ ĘĞ ęĕĤĢđĕđ ęĕģđĔĝĕĠĐ ĦČ ěĕėĝ ĦĤĒĞč ęĕĢĢđģ .ĘĚĤģ ĕĤčĥ ĦđĝđėĘ ęĕĠĘĒĚđ ğđĘĕĒ ģĥĘ ĝđĚĐ ĦČ ęĕĤĕčĞĚ ęĕĢđĢģĐ ęĕĤĚĦĐ ĦČ ĘĞĚ ęĕēĕĜĚ .ĐĥĎĐ .ęĕĘĚĤđģĚĐ ęĕģđĔĝĕĠĐ ęĞ ęĕĤĔĞĚ𠇄•ƒƒ• • Ēģđđģ ĕČĢđĕ ģĤĥ ěĔģ ďđĝ ęĞ ĘĜĕĎĤđČ ĕĒģđđģ ččģ ęĕĢĕĚ ğĔđĜđ ĕĝĕĝĞ ,đĘėČĦĥ čđĔ ĕėĐ ččģĐ ,ęĕĤĕėĚ .ĦđĕĐĘ ĖĕĤĢ ččģĥ đĚė ģđĕďč ‹‡–Œƒ…‚ (ĤČđđĢ Ď"ģ ó-đ ĐĤďĜđĠĥ Ď"ģ ó) ěđēĔ Ĥģč Ĥĥč Ď"ģ 1 ĐĜđēĔ ĦĕĎĤĠ ęĤĎ 250 ěđēĔ ĕĦđėĕČ "ĐĕĘ" ĥčė ěĚđĥ ęĤĎ 200 ġđĢģ ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĤđĤĢ ģČĚđĝ ğė 1 ĝđĤĎ Ĥđēĥ ĘĠĘĠ ĦĕĠė ĕĢē ęĞĔĐ ĕĠĘ ēĘĚ ‚—€‚Š ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĤđĤĢ ĦđĞčĔĘ ĖđĦē ĘĢč ‚Ž‰‚‚ ’ƒ~ (ĥčė ěĚđĥđ ĦĕĎĤĠ ,Ĥģč) ďēĕ ęĕĤĥčĐ ĦČ ęĕččĤĞĚ ęĕĝĕĜėĚđ Ĥĕĝ ĘĞ ĦĜĜĝĚĐ ĦČđ ĦĜĜĝĚ ĖđĦč ęĕĚĥ .ęĘĥ ĐĘĕĘ ĖĥĚĘ ĤĤģĚĘ .ĐĘđďĎ ĐĤĞģĘ ęĕĤĕčĞĚđ ĤĤģĚĐĚ ĤĥčĐ ĦČ ęĕČĕĢđĚ ęĕččĤĞĚđ ĐĤĞģĘ ččģĐ ĕčĕėĤĚ ĤČĥ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ ČĢĕĕ ččģĐĥ ĕďėč ĖđĞĚĘ ČĘ ĖČ ĥđĘĘ Ħđģď 3-ė ďēĕ .ĕĤĕĤđđČđ ĕĝĕĝĞ ęĕĚĞĔĐ Ęėĥ ĕďėč ĐēđĜĚĘ ĐĞĥ ĕĢēė ĤĤģĚč ęĕēĕĜĚ .čđĥ ęĕččĤĞĚđ ĤđĤģĐĚ ęĕČĕĢđĚ ,đĎĒĚĦĕ (ęĕĘĕĘĎ) ĖĤđČĚ ččģ ęĕĤĢđĕđ ęĕĕďĕĐ ĦČ ęĕĜĚĥĚ ČĘ (ęĕĕĒģđđģ) ĘĒĤčĚ ęĕčēĤ ęĕďđĠĕĥ ĘĞ ęĕďĠĥĚđ .ĕĤĕĤđđČ ČĢĕĕĥ ĕďėč ččģĐ ĦČ ĕďĚ ģďĐĘ ĐĘĢĕ ččģĐ ĐđčĎ ęđēč) ĕĜđĜĕč ęđēč ĘĕĤĎĐ ĘĞ ęĕĘđĢ .(ęĕĜĠčĚ ĕē ĤČĥĕ ĖČ ġđēčĚ :ĦđĤČĐđ ĦđĤĞĐ ,ččģ ĦĜėĐĘ ĘđčĕĦ ĕčĥĞč ęĕĥĚĦĥĚ ČĘ ęĕĒģđđģĐ ęČ ģĤ ĐĕĠĚđĠč ďĤđĎĚ ĘĢč ęĎ ęĕĝĕĜėĚĥ đĘČė ęĜĥĕ ęĞĔ ěĦđĜ ĘĢčĐ ĦĤēČ ęđĕ đĦđČč ĐĘĢĜđ ĐĥĞĜ ččģĐ .ĘĘė ĘĢčč ęĕĥĚĦĥĚ ČĘ ĤđģĚč ,ĤĚ ˜”ŠŒƒŒ ‚—€‚ ˜–ƒ” ĕĘđĞčĎ Ęĥ ĞĢĚ ĘĞ ĥĎĚč ĥĕĎĐĘđ ĥČĐ ĘĞ ĦđĘĢĘ .čĘ ĘĢč ĕēĘĠđ ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ° חג פסח שמח ĔĕĤĠĦ ĦĕĕĜč ĦĘĘđėĐ ĎĜĕĤĔĕĕģ ĦĤčē Ęĥ ęĕĘĞčĐ đĜĕĐ čĕĕďđĎĕ ěČĘĝđĤ ğĥĐ ,ēĘĢđĚ ĞđĤĕČĘ ĥđĤďĐ ęďČĐ ēđėđ ďđĕĢĐ Ęė Ęĥ ĐģĠĝČ ,ĦĕĥĕČ ĐĚČĦĐč chefruslan.com .ĞčĔč ęĕĞđĤĕČ ĦģĠĐč ĦďēđĕĚ ĦđēĚĦĐ (ĕĜđĞčĔ) ĐĜđĥČĤ ĐĜĚ Šƒ€ŽŒ ˜ƒ~ŠƒŒŒ •ƒ—‡†–~ ˜ƒ‡˜…˜ †ƒ– Šƒ‡˜ ‡— –ƒ–” ‹ ‹‡–ƒŽ”ƒ ƒŒ‡Š ‹‡–Œƒ (ČđĠģ đČ ĤĚđĥĚ )ģđĥĕĔĤČ ĦđĕĦēĦ 10-12 ĦđĢđĢģđ ĦđĠđĔĥ ďĘđĎĜĚ ĦđĘĕčē 2 ĦđĝđĤĠ ęđĥ ĕĜĕĥ 5 ģď ęĕĢđĢģ ęĕĘĢč 2 ĦĕĒ ěĚĥč ĕđĘģ ĤčđĜĢ ęĤĎ 10 ĐĤčĝđė)Ďđĝ ĘėĚ ĤđĤĢ ĕĢē ĘđčĕĦ ĕčĥĞ ĦčđĤĞĦ (ęėĚĞĔĘ ĘđčĕĦ čĥĞ Ęė đČ ĤĕĚĥ , ĞĜĞĜ , Ĥđēĥ ĘĠĘĠ/ĔģĝđĚ ĒđĎČ ĔĤđģ /ēĘĚ †ƒ–Š (ęĕĜđĚĕĘ 3-4) ĕĤĔ ěđĚĕĘ ġĕĚ ęĕēĦđĤ ęĕĚ Ħđĝđė 2 ĐĤĤĚď Ĥėđĝ ğė 1 ‚Ž‰‚ ’ƒ~ "ĦĕĘĚĐ ĦĜėĐ ĦČ ĦĕĒ ěĚĥ ĔĞĚ ęĞ ěĎĔĘ ĐĚē ĦčēĚč ďĘđĎĜĚ ,ęđĥĐ ĦČ ğĕĝđĐĘ ,ĐčĐĒĐĘ ďĞ ĘĢčĐ .ęĕĜĕĘčĦĐđ ďĞ Ħđģď 2-ė ĦđĘģ ěĎĔĘ ďĘđĎĜĚĐ ĦČ ğĕĝđĐĘ ...ģđĤĕĐ ĞčĢĐ ĦČ ďčČĕ ČĘĥ ďčĘč ĖđėĕĤĘ ,ęĕĜĕĘčĦĐđ ěĕĘčĦĐ ĕčĥĞ ĦČ ğĕĝđĐĘđ ĤĤģĘ ĤďĝĘđ ĦĕĘĚč ģđĥĕĔĤČĐ ĦđĕĦēĦ ĦČ ČĘĚĘ .ĐģđĚĞ ĦĕĜčĦč ,ĦĕĜčĦĘ ĦģĢĘđ čĔđĤĐ ĕĤĚđē Ęė ĦČ ččĤĞĘ ĤđĜĦč Ħđģď 15 -ė ğĝė ĤĕĕĜč ğđĔĞ ĦđĠČĘ .ĦđĘĞĚ 160 - Ę ęĚđēĚ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==