מגזין ברוח גלילית | גליון 171 | מרץ-אפריל 2022

גורמה גלילי מתכונים שעוברים ÆÆÆ מפה לאוזן …’Š ˜ƒ‡ŽŒ…Š ĐĢĕĘĚĚ .ęĕčđĐČ ęĕēđĢĕĠ đĚė ĦđĘėČĜ ĦđĕĜĚēĘĐ ĐĒ À ĦĥĘđĥĚđ ĐĘđĠė ĦđĚė ĥČĤĚ ďĕĚĦ ěĕėĐĘ ....ĕďĚ ĤĐĚ ĤĚĎĜ ďĕĚĦ ˜ƒ‡ŽŒ…Š Š ‹‡–Œƒ ěĚĥ ĝđė 1/2 ęĕĚ ĝđė 1 ēĘĚ ĦĕĠė 1/2 ĐĢĚ ēĚģ ĝđė 1 Ĥėđĝ ğė 1 ęĕĢĕč 4 ĐĝđėĚ ĐēđĔĥ ĐĕĠČ ĦĕĜčĦ đČ ĤĕĕĜĚ ęĕĔ'ĒĜĚ 16 .ĐĕĠČ ĤĕĕĜ ‚Ž‰‚ ’ƒ~ .ĦđĘĞĚ 180-Ę ĤđĜĦĐ ĦČ ęĕĚĚēĚ .ĘđďĎ Ĥĕĝč ēĘĚĐđ ęĕĚĐ ,ěĚĥĐ ĦČ ęĕĚĚēĚ .ġĞ ğėč čĔĕĐ ęĕĥēđčđ ĐĢĚĐ ēĚģ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ Ħđģď ĐĚė ĐĘ ęĕĜĦđĜ Đģĕčď ĦėĠđĐ ĦčđĤĞĦĐĥė .ĤĤģĦĐĘ ,ĐĕĜĥĐ ĕĤēČ ĦēČ ęĕĢĕčĐđ ĤėđĝĐ ĦČ ęĕĠĕĝđĚ ĦČ ęĕģĢđĕ .ĐĢĕč Ęė ĦĠĝđĐ ĤēČĘ čĔĕĐ ęĕĥēđčđ ęĕĤđďė ęĕĕďĕč ęĕĘĎĘĎĚ đČ ,ęĕĔ'ĒĜĚĘ ĦčđĤĞĦĐ .ĐĕĠČ ĤĕĕĜ ĘĞ ęĕēĕĜĚđ ,ĔĞĚ ĦđēĠđĦ ĦđĕĜĚēĘĐĥ ďĞ Ħđģď 20 ęĕĠđČ ďđĞ ęĕĠđČđ ĦđĘĞĚ 160-Ę ĤđĜĦĐ ĦČ ęĕėĕĚĜĚ .Ħđģď 15 ,ĦđĚđē ČĘđ ĦđĤĕĐč ĦČĢĘ ĦđėĕĤĢ ĦđĕĜĚēĘĐ .ĦđėĤĐ ĦČ ĦđďčČĚ ěĐ ĦĤēČ ƒƒ ‹‡…ƒ’˜ƒ ‹‡„ƒ€~ ‹ •Š †Š (ęĕďĞđĝ 10-Ę) ‹‡–Œƒ…‚ ĦđĞđĢĤĘ ęĕėđĦē ĦĕĚĝ ďĜĤĎ ęĕēđĠĦ 6 (ĕďĕĚ ĖĤ ČĘ) ęĕĘĥđčĚ ęĕģĘĝ 6 ĦđĞđĢĤĘ ęĕėđĦē ĦđĞđĢĤĘ ęĕėđĦē ęĕĤĒĎ 2 ęĕĢđĢģ ĕĤĘĝ ĕĘđĞčĎ 2-3 ęĕģđĚĕĢ/ĦđĕĢđĚē ĝđė ĕĢē ęĕĢđĢģ ęĕĒđĎČ ęĤĎ 80 †ƒ–Š ĕĤĔ ěđĚĕĘ ġĕĚ ğė 1 Ĕđēĝ ęĕĒđĠĦ ĝđė ĞčĤ ĦĕĒ ěĚĥ ĦđĠė 2 ĕĚĝĘč ġĚđē ğė 1 ęĕĤĎĤĎ ęĞ ěđ'Ēĕď ĘďĤē ĦĕĠė ěČĘĕĝ ğė ęĞĔĐ ĕĠĘ ĘĠĘĠđ ēĘĚ †ƒ—‡•Š ęĞĔĐ ĕĠĘ ĐĤčĝđė đČ ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĕđĘģ ęđĥĚđĥ ğė ‚Ž‰‚‚ ’ƒ~ ęĕĠĕĝđĚđ .ęĕčĕėĤĚĐ Ęė ĦČ ęĕččĤĞĚ ,ĕĚĝĘč ġĚđē ,ěđĚĕĘ ġĕĚ ,ĘďĤē ,ěČĘĕĝĐ ĦČ ęĕččĤĞĚđ ĔĘĝĘ ęĕĠĕĝđĚđ ęĕĜĕĘčĦĐđ ĦĕĒĐ ěĚĥ .ĦđĜĕďĞč ĦČ ęĕĤĒĠĚ ,ĐĤčĝđė/ĐĕĘĕĒđĤĔĠč ęĕĔĥģĚ .Ĥģ ęĕĥĕĎĚđ ĐĥĎĐĐ ĕĜĠĘ ĘĞĚ ęđĥĚđĥĐ ‡€‡€… ~ŠƒŒŒ ‘ƒ ďĕĚĦ ěĦĕĜ - ĦđďēđĕĚ Ďē ĦđēđĤČč čėėĚ ĐĒĐ ğđĞĐ .ęĕĚĞĔ ĦđĜĥĘđ ĕđĘĕĚĐ ěėđĦ ĦČ ěđđĎĘ .ĐĘēč ĐĢĚĐ ĦČ ĤĕĚĐĘ ĤĥĠČ - ēĝĠč ČĘĥ ‹‡–Œƒ…‚ (ĦđĜĚ 6 - ďēČ ğđĞ) ĕĤĔ ĕĜđĜĕč ğđĞ 1 ęĕĜĔģ ęĕĞđčĕĤĘ ĖđĦē ĘĢč 1 ďčė ęĤĎ 250 ěđēĔ Ĥĥč ęĤĎ 250 ęĕĤčđĜĢ ęĤĎ 100 ĦđĤĤđĠĚđ ęĕĚč ĦđĘđčĔ ĦđĢĚ 10 ,ĕĥĕčĎ ęđĥ ĦģčČ ,ĘĠĘĠ ,ēĘĚ ĐģĕĤĠĠđ ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĦģčČ ģđĦĚ ęđďČ ěĕĕ ĝđė ĘďĤē ĦđĠė 2 ěČĘĕĝ ğė 1 ěĚĥ ĔĞĚ ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĕĘĞ - ĐĥĎĐĘ ‚Ž‰‚‚ ’ƒ~ ďĢč ęĕēĕĜĚ .ěėđĚĥ ďĞ ĦčēĚ ĘĞ ďčėĐ ĦČ ęĕĘđĢ .ĦđĜĔģ ĦđėĕĦēĘ ęĕĢĢđģ ,ĔĞĚ ĤĤģĦĚĥė .ěĜĔĢĐĘ ęĐĥ ďĞ ĘĢčĐ ĕĞđčĕĤ ĦČ ěĚĥ ĔĞĚč ęĕĜĎĔĚ .ĦĜĜĝĚĘ ęĕČĕĢđĚđ čĕĐĒĐĘ ęĕĘĕēĦĚ .ěėđĚ ĔĞĚė ĤĥčĐĥ ďĞ ěđēĔĐ ĤĥčĐ ĦČ ęĕĜĎĔĚ .ěĜĔĢĐĘ ęĕČĕĢđĚ Ĥĥč ,ěĎđĔĚ ĘĢč ,ġđĢģĐ ďčėĐ ĦČ ęĕččĤĞĚ ĐĤĞģč ďĞ ,ĦđĤĤđĠĚĐ ĦđĢĚĐđ ęĕĜĕĘčĦĐ ,ęĕĤčđĜĢĐ ,ěđēĔ .Đģĕčď ĐĝĕĞ ĦĘčģĘ ĘĘē ĦČ ęďđģ - ĦĕĘĚč ğđĞĐ ĦČ ęĕČĘĚĚ ĦđĜĕďĞč ğđĝčđ ĤČđđĢĐ ĦČ ěėĚ ĤēČĘ ,ĤđĞĘ ĦēĦĚ ĐĒēĐ Ĕđē ęĞ ğđĞĐ ĦČ ĤđĠĦĘ ĤĥĠČ .ěĔčĐ ĘĘēđ ęĕĕėĤĕĐ ēđėĥĘ ČĘ) ęĕĕĜĕĥ ĕĚĝĕģ ĦđĞĢĚČč ĤčēĘ đČ ĔēĚđ ĤĥĠČ - ğďđĞ ĕđĘĕĚ ĤĦđĜ ęČ .(ĐĥĎĐĐ ĕĜĠĘ ČĕĢđĐĘ ęĕĤđē ĐĚė ĤđĢĕĘ ,ĕģđģ Ħĕģĥ đČ ğĝė ĤĕĕĜč ğđĔĞĘ ,ěĕĕĐ ĦČ ďēĕ ęĕččĤĞĚ .ğđĞĐ ďĢč ĝĕĜėĐĘđ ęĕĜĔĜĔģ .ĐģĕĤĠĠđ ĘĠĘĠ ,ēĘĚ ĔĞĚ ęĞ ěČĘĕĝĐđ ĘďĤēĐ ęĕĝĞĚđ ğđĞĐ ĘĞ ęĕėĠđĥ .ĐĕĠČĐ ĦĕĜčĦĘ ęĕĝĕĜėĚ ęĕēĕĜĚđ đėđĦč đĎĠĝĕĕ ęĕĚĞĔĐĥ ĕďė ,ĦđĜĕďĞč .ęĕĕĦĞĥ ĐĞĥĘ ĤĤģĚč ęđē ĘĞ ĤđĜĦĘ ęĕĝĕĜėĚ ĐēđĤČĐ ĕĜĠĘ ęĕĕĦĞĥė ĕĤĥĠČ) ĐĝđėĚ ĦĕĜčĦč (ĦđĘĞĚ 160-170-ė) ĕĜđĜĕč ĔĞĚ ęĕĠĕĘĒĚ ,Ħđģď ęĕĤĥĞ Ęė .(ğĝė ĤĕĕĜč ĕđĝĕė .ĦđĥčĕĕĦĐ ĞđĜĚĘ ğđĞĐ ĘĞ ĦĕĜčĦč ęĕĘĒđĜĐĚ ĤēČĘđ ĕđĝĕėĐ ĦČ ęĕĤĕĝĚ ,ĞčĤđ ĐĞĥ - ĐĞĥė ĤēČĘ ęĕĘĒđĜĐđ ĐďĕĚč .ğđĞĐ ĦČ ęĕėĠđĐ ĐĞĥ ĕĢēė ęĕĚ ĝđė ĥĕĘĥĚ ĤĦđĕ ČĘ ğĕĝđĐĘ ĥĕ ,đĥčĕĕĦĐ .ĦĕĜčĦĐ ĦĕĦēĦĘ ęĕēĦđĤ ĖđĦēĘ ĕĠĝĕĤģ ĖĕĤĠ ĤđĞĐđ ęđēĥ ČđĐ - ěėđĚ ğđĞĐĥė ĦĘĘđė Ĥčė ĐĜĚĐĥė ,ęĕģĘē ĐĥĕĥĘ ğđĞ ĕĤĠĝĚč đČ ğĝėĐ ĤĕĕĜĚ ČĕĢđĐĘ ğďđĞĐ ĕđĘĕĚĐ ĦČ .ĕđĘĕĚĐ ĦČ .ğđĞĐ ĕģĘē ďĢĘ ĦĕģĥĐ čĔđĤĐ ĔĞĚ ĦČ ĘĞĚ ĖđĠĥĘ ,ĐĥĎĐ ĦēĘĢč ēĕĜĐĘ .ĐĕĘĕĒđĤĔĠ ĕĘĞč ĤĔĞĘđ ĦĕĜčĦč ĤĦđĜĥ ,ĦđĕĤĔĠ ĕđĘĕĚĘ ğĕĝđĐĘ ĤĥĠČ - ĦđĠĝđĜ ĦđĞĢĐ .ęėĦĞď ĘĞ ĐĘđĞĥ ĦĤēČ ĦĠĝđĦ Ęėđ ęđģĕĘĕĒč

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==